Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive Pharmaceutical AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 17 januari 2019, hölls en extra bolagsstämma i NeuroVive
Pharmaceutical AB (publ) ("NeuroVive" eller "Bolaget"). Nedan följer
en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från
den 10 december 2018 om att öka bolagets aktiekapital med högst 4 584
853,80 SEK genom nyemission av högst 91 697 076 aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på
avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som
aktieägare i bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1)
teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny
aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara måndagen
den 21 januari 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter
ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23
januari 2019 till och med den 6 februari 2019. Styrelsen ska äga rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning. Anmälan om teckning av
aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter under
teckningsperioden. Teckningskursen per aktie är 1,35 SEK.

Vid fullteckning i Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 123,8 MSEK före
emissionskostnader.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade även om att ändra bolagsordningens
gränser för aktiekapitalet från lägst 2 500 000 kronor och högst 10
000 000 kronor till lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 kronor samt
att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier från lägst 50
000 000 och högst 200 000 000 stycken till lägst 90 000 000 och högst
360 000 000 stycken.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 15:00.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på
http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig
till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i
klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom.
Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska
mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar
läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot
vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En
undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till
Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal
behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är
noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även
tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market
(OTC: NEVPF).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-pharmaceu...
https://mb.cision.com/Main/6574/2719520/978297.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.