Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-28

NeuroVive stärker handen

Detta är en betald analys på uppdrag av Abliva utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

NeuroVive har rapporterat viktiga forskningsframsteg inom såväl leversjukdomar som traumatisk hjärnskada. Ett nytt lovande projekt har därtill licensierats in. Vi höjer motiverat värde och vår rekommendation för aktien.  

NeuroVive har det senaste halvåret visat framsteg både vad gäller projekten för egen klinisk utveckling liksom i ”utlicensieringsportföljen”. Det gäller såväl Neuro­STAT® i trau­matisk hjärnskada som projekten inom leversjukdomarna NASH och levercancer. Därtill har ett nytt projekt inom nedärvda mito­kondriella sjuk­domar, KL1333, licensierats in. Det senare har precis påbörjat en fas I-studie och gör att portföljen snabbt avancerar framåt i utvecklings­kedjan.

Omfokuseringen kombinerat med de rapporterade prekliniska och kliniska framstegen har enligt vår bedömning minskat risken. NeuroVive uppger att förhand­lingar om licensavtal för NV556 (NASH) ska påbörjas inom kort. En förskotts­betalning från ett licens­avtal skulle kunna minska den finans­iella risken avse­värt och även möjlig­göra sats­ningar på egen klinisk utveckling som KL1333 och NeuroSTAT®. Det stora intresset från större läkemedels­bolag för NASH gör att vi bedömer att ett licensavtal för NV556 är realistiskt. Timingen är dock svår att avgöra och ett kapitalbehov kan uppstå innan ett eventuellt avtal är på plats. NeuroVive hade 67 miljoner kronor i kassan per den 31 mars och bolaget uppger att det räcker en bit in i nästa år.

Igår meddelade bolaget att en fas I-studie med KL1333 i Sydkorea startats av av partnern Yungjin Pharm. Det är ett väntat men positivt besked inför NeuroVives egen studie. Möjligt forsknings­stöd för finans­iering av fortsatta kliniska studier med NeuroSTAT® är en annan potentiell katalysator det närmaste halvåret. Vi höjer moti­verat värde tydligt efter ovan nämnda framsteg och då KL1333 nu tas med i kalkylen. Såväl vår värderings­modell baserad på riskjusterade projekt­värden som en jämförelse med andra forsk­ningsbolag på Stockholms-börsen indikerar att aktien är lågt värderad. Samman­taget motiverar det en mer positiv syn på aktien och vi höjer rekom­mendationen. Då det finns ett finansierings­behov inom sex till nio månader stannar rådet tills vidare vid Öka (upp från tidigare Behåll). 

Författare Niklas Elmhammer