Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

New Wave Group: Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, kallas härmed
till årsstämma.

Dag: torsdagen den 25 juni 2020

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronavirusets spridning har New Wave Group beslutat,
med stöd av bestämmelserna i lag (2020:198) om tillfälliga undantag
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, att
aktieägare inte har rätt att närvara vid stämman personligen eller
genom ombud. Den som inte är aktieägare har inte heller rätt att
närvara.

Aktieägare kommer att kunna utöva sin rösträtt genom poströstning.

Poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken
den 18 juni 2020 och dels skicka sin poströst till:

New Wave Group AB (publ), "Årsstämma", Kungsportsavenyen 10, 411 36
Göteborg.

Vid poströstning ska aktieägare använda det formulär som bolaget
tillhandahåller på sin webbplats:
https://www.nwg.se/investor-relations/bolagsstamma/ Poströst ska ha
inkommit till bolaget senast den 24 juni 2020. Observera att det
endast är möjligt att poströsta genom att skicka fysiskt brev,
poströstning med e-post accepteras inte.

Aktieägare som skickar in poströst enligt ovan behöver inte anmäla sig
till stämman, utan poströstningsformuläret gäller som en anmälan till
årsstämman.

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska
skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i
original ska insändas till bolaget på ovan angivna adress så att
bolaget erhåller fullmakten senast den 24 juni 2020. Om fullmakten är
utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till
bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.nwg.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn
hos Euroclear. Sådan inregistrering ska vara verkställd den 18 juni
2020 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 25
juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma
har följts

8. Beslut om
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
12. Val av revisor
13. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad
nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller
verksamhet eller del därav

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering
17. Beslut om antagande av ny bolagsordning
18. Stämmans avslutande
Val av ordförande vid stämman (punkt 2):
Valberedningen, som består av Ulf Hedlundh (ordförande), Svolder
Aktiebolag, Arne Lööw, Fjärde AP-fonden och Torsten Jansson, Torsten
Jansson Holding AB, föreslår Olof Persson som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3):
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är
den röstlängd som upprättats av New Wave Group AB baserat på
bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster och som har
kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5):
Till personer att justera protokollet föreslås Torsten Jansson och
Göran Härstedt eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den
eller de som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas
uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Vinstdisposition (punkt 8 b):
Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och dess påverkan på
koncernen är styrelsens förslag att inte besluta om någon utdelning
till aktieägarna, utan att samtliga till stämmans förfogande stående
vinstmedel, 1 600 389 289 kr, istället överförs till ny räkning.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val
av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 9-12):

Valberedningen, som representerar ca 85 procent av rösterna och ca 35
procent av aktiekapitalet i bolaget, har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken utan suppleanter.

Till styrelse föreslås omval av Christina Bellander, Jonas Eriksson,
Magdalena Forsberg, Torsten Jansson, Olof Persson, M. Johan Widerberg
och Mats Årjes.

Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB. Om förslaget bifalles
kommer Jonas Svensson att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås att utgå med 380 000 kr till
styrelseordföranden och med 180 000 kr till var och en av övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till
revisionsutskottet föreslås utgå med 110 000 kr att fördelas inom
utskottet.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Principer för tillsättande av ny valberedning (punkt 13):
Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny
valberedning inför 2021 års årsstämma ska bestå av representanter för
tre av de större aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de
uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens
ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största
registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2020
för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av
dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget ska på
bolagets webbplats offentliggöra namnen på ledamöterna i
valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före
årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken dock
inte får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.
Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om
väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens
uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, valberedningens
sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Sista tidpunkt
för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före
årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14):
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. I jämförelse med de riktlinjer som beslutades av
årsstämman 2019 har riktlinjerna uppdaterats för att uppfylla nya
lagkrav.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter, verkställande direktör
och andra personer i bolagsledningen (gemensamt "ledande
befattningshavare") i New Wave Group AB ("Bolaget"). Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är att förvärva och utveckla varumärken samt
produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn.
Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp,
marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska
erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmarknaden för
att nå god riskspridning.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se:
https://www.nwg.se/om-new-wave-group/

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet. Detta genomförs genom att de finansiella
och icke-finansiella mål som avgör utfallet av rörlig
kontantersättning har en tydlig koppling till affärsstrategin och
Bolagets hållbarhetsagenda. Den rörliga kontantersättningen beskrivs
närmare i avsnitt "Rörlig kontantersättning" nedan.

Formerna av ersättning m.m.
Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska
vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast
kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra
förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa
riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade
ersättningar. Fast och rörlig ersättning ska vara relaterade till den
ledande befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning
ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga
kontantersättningen ska ha en högsta gräns och vara relaterad till
den fasta lönen, och får uppgå till högst 50 procent av den fasta
årliga kontantlönen.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda
och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller
icke-finansiella. Dessa kan också utgöras av individanpassade
...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.