Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Nexam Chemical: Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) den 13 maj 2020

Idag, den 13 maj 2020, hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att
disponibla medel om 412 474 952 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Mats Persson, Cecilia Jinert Johansson, Jonna Opitz och
Ronnie Törnqvist till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Mats Persson omvaldes som
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att
arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med
150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är
anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag
att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor samt att arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har
meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg fortsatt kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per den siste augusti 2020. Vidare antogs en
instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningens § 1 så att "firma" ersätts med "företagsnamn, samt §
8 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande
lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal
aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt
bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av
teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt
bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 18 950 842 stycken,
motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat
på antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är
att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra
företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att
möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för
samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall).

Lomma den 13 maj 2020

Nexam Chemical Holding AB (publ)

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39,
johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 16:30.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom
en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se
samt per telefon på 08-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-n...
https://mb.cision.com/Main/6364/3109937/1246453.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.