Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Nexar Group: BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - höll årsstämma den 15 maj 2019.

Stämman fattade bland annat följande beslut:
• Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2018.
• Beslutades att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag:

Från föregående år balanserat resultat 405 692
Under året tillskjutna medel via nyemission 2 605 052
Årets resultat -7 625 219
Summa -4 614 475

Beslut att medlen disponeras enligt följande:
Att balansera i ny räkning -4 614 475
• Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2018.
• Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant.
• Beslutades att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett basbelopp och till styrelsens ordförande med två basbelopp.
• Beslutades att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.
• Beslutades om omval av Sverker Littorin, Mats Jakobsson, Thomas Flinck, Daniel Bernehjält och Åsa Sånemyr.
Sverker Littorin beslutades bli omvald till styrelsens ordförande.
• Till Bolagets revisor nyvaldes Mazars SET Revisionsbyrå AB med Auktoriserad revisor Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.
• Beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 20 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier och BTA, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Noterades att det vid emissionsbemyndigandet, enligt bilaga 1, fanns totalt 73 907 813 rösträttsberättigade aktier och BTA. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.
• Stämman beslutade om emission av högst 4 413 700 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Nexar Group AB helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast 30 juni 2019.
Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2020. Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,27 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 88 274 kronor.
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD, ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell.
Överlåtelse av teckningsoptioner enligt detta program får inte ske med ett högre antal än vad som svarar till en utspädning om högst 7,5%.

2019-05-15

För mer information, besök www.nexargroup.se http://www.nexargroup.se , eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
mailto:mats.johansson@nexargroup.se Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se mailto:stefan.mattsson@nexargroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nexar Group Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26168

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England.
Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.