Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Nexstim Abp: Styrelsen i Nexstim Abp bestämmer om företrädesemission samt publiceras emissionsvillkorna och ett basinform...

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 30 april 2020 kl.19.00
EET

Nexstim Abp: Styrelsen i Nexstim Abp bestämmer om företrädesemission samt
publiceras emissionsvillkorna och ett basinformationdocument

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, CANADA, SINGAPORE ELLER NÅGON
ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (?Nexstim? eller ?bolaget?) meddelar att
med bemyndigande av bolagets årsstämma 30 april 2020, har styrelsen idag
fattat beslut om en företrädesemission av cirka 2,3 miljoner euro (
"emissionen"). Nexstim skall idag publicera de emissionsvillkor som
stylresen godkände idag.

Kort om emissionen

* Nyemission av cirka 2,3 miljoner euro där rätten att teckna aktierna
("emissionaktierna") ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare.
* Varje aktieägare i Nexstim tilldelas en (1) företrädesrätt att teckna
emissionaktier som kontoförda värdepapper ("teckningsrätt"), per
varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för
emissionen 6 maj 2020 ("avstämningsdagen").
* Varje en (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna six (6)
emissionaktier till teckningspriset 0,006 euro per emissionaktie (
"teckningspriset"). Teckningspriset för de emissionaktier som
registreras hos Euroclear Sweden och noteras på Nasdaq Stockholm AB:s
marknadsplats First North Sweden är 0,06 svenska kronor per
emissionaktie.
* Teckningstiden inleds 11 maj 2020 kl. 9.30 finsk tid (8.30 svensk
tid) och avslutas 27 maj 2020 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid)
i Finland och 25 maj 2020 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid ) i
Sverige.
* Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och de förväntas vara föremål
för handel på Nasdaq Helsinki Oy:s marknadsplats First North Finland
("First North Finland") (handelsnamn NXTMHU0120) och på Nasdaq
Stockholm AB:s marknadsplats First North Sweden ("First North Sweden"
) (handelsnamn NXTMS TR) mellan 11 maj 2020 och 20 maj 2020.

Villkor för emissionen

Bolaget kan genom emissionen ta in cirka 2,2 miljoner euro efter avdrag av
kostnaderna för emissionen, förutsatt att emissionen fulltecknas.

Av bolagets största aktieägare har Capricorn Healthtech Fund, Kaikarhenni
Oy och Ossi Haapaniemi med sitt närstående bolag, samt bolagets
ledningsgrupp och några styrelseledamöter åtagit sig att under vissa
villkor teckna totalt cirka 28 % av emissionaktierna, vilket motsvarar
circa 0,634 miljoner euro.

Vid emissionen ger Nexstim Abp alla aktieägare som är registrerade i
förteckningen över Nexstims aktieägare som upprätthålls av Euroclear
Finland Oy ("Euroclear Finland") eller Euroclear Sweden AB ("Euroclear
Sweden") en (1) företrädesrätt att teckna kontoförda värdepapper (
"teckningsrätt") per varje (1) aktie i respektive ägares innehav på
avstämningsdagen. Avstämningsdag för emissionen är 6 maj 2020. Varje (1)
teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna 6 aktier. Bolaget erbjuder
därmed sina aktieägare sammanlagt högst 376 719 780  nya aktier i bolaget
för teckning med aktieägarnas företrädesrätt. I det fall att alla
emissionaktier inte tecknas med företrädesrätt ska Nexstims styrelse
besluta om tilldelningen av emissionaktierna för teckning a) primärt till
dem som har tecknat emissionaktier med företrädesrätt och b) sekundärt till
dem som har tecknat emissionaktier utan företrädesrätt. (Vid överteckning
ska tilldelningen bestämmas i proportion till antalet
teckningsrätter/teckningar eller, om detta inte är möjligt, genom
lottdragning.)

Teckningsställena är a) i Finland depåinstitut och kontoförande institut b)
i Sverige depåinstitut och för teckningen av emissionsaktier utan
teckningsrätter, bolagets webbplats på
www.nexstim.com/investors/rights-issue-2020 (innehåller instruktioner)

Motiv för emissionen och användning av emissionslikvid

Bolaget avser att med emissionslikviden stärka bolagets balansräkning,
möjliggöra strategienliga investeringar i framtiden i bland annat
försäljning, produktutveckling och klinisk forskning samt täcka bolagets
andra sedvanliga rörelsekostnader.

I synnerhet avser Nexstim att använda intäkterna från emissionen till att:

* Utvidga bolagets nuvarande NBS-verksamhet inom preoperativ
kartläggning genom att stärka service verksamheten för det
installerade beståndet samt stödja en ökning av försäljningen
* Främja tillväxten inom NBT-verksamheten genom bättre utnyttjande av
det nuvarande installerade beståndet
* Betala bolagets nuvarande lån
* Inleda nya kliniska pilotstudier inom möjligt kortare
behandlingsprotokoll för både svår (suicidal) depression och kronisk
neuropatisk smärta
* Finansiera behoven av FoU-kapital/rörelsekapital
* Tillgodose allmänna företagsändamål.

                 

Tidsplanen för emissionen är följande:

6.5.2020 Avstämningsdag för emissionen
11.5.-20.5.2020 Handel med teckningsrätterna i Finland och Sverige
11.5.-25.5.2020 Teckningstid för aktierna i Sverige
11.5.-27.5.2020 Teckningstid för aktierna i Finland
11.5.2020 Första handelsdag med de tillfälliga aktierna
1.6.2020 Preliminärt utfall av emissionen publiceras (uppskattningsvis)
8.6.2020 Den sista betalningsdagen (förfallodagen) för teckningspriset av
de emissionsaktier som teckades utan teckningsrätter i Sverige
10.6.2020 Slutligt utfall av emissionen publiceras (uppskattningsvis)
12.6.2020 Sista handelsdag med de tillfälliga aktierna i Finland
16.6.2020 Sista handelsdag med de tillfälliga aktierna i Sverige
12.6.2020 Registrering av emissionaktierna i Handelsregistret
(uppskattningsvis)
15.6.2020 Handel med emissionaktierna i Finland (uppskattningsvis)
15.6.2020 Emissionsaktierna levereras i Euroclear Finlands
värdeandelssystem (uppskattningsvis
16.6.2020 Handel med emissionaktierna i Sverige (uppskattningsvis)
18.6.2020 Emissionsaktierna levereras  i Euroclear Swedens depåsystem
(uppskattningsvis)

Basinformationdokumentet och emissionsvillkoren

Om emissionen har upprättades ett basinformationdokument i enlighet med
Finansministeriets förordning om det basinformationsdokument som avses i 3
kap. 2 § i värdepappersmarkdanslagen, som är tillgängligt på bolagets
webplats www.nexstim.com/investors/rights-issue-2020

omkring 30 april 2020 innan emissionstiden slutar.

Emissionsvillkorna är bifogade till detta företagsmeddelande.

Rådgivare

Advokatbyrå Trust Oy är bolagets juridiska rådgivare i frågor gällande
finsk lag och Wistrand Advokatbyrå  i frågor gällande svensk lag

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com

eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala
marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv
diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv
hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på
transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i
kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och
individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi
(Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för
marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression.
NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig
depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering
(Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform,
dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta
TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och
tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market
Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Viktig information

Informationen som ingår häri får inte publiceras eller distribueras, direkt
eller indirekt, i eller till Australien, Sydafrika, Holgkong, Japan,
Canada, Singapore eller Förenta Staterna. Detta material utgör inte ett
erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper
får inte säljas i Förenta Staterna ifall de inte är registrerade hos
Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering
i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess
nuvarande lydelse. Nexstim Abp ("Bolaget") ämnar inte registrera någon del
av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt
lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd
information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana
restriktioner. Bolaget åtar sig inte något ansvar för eventuella
överträdelser av sådana restriktioner.

Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja,
emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att
förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och
ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där
ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle
vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av
värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det E...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.