Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-28

NextCell Pharma AB: NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 3 för 2021/2022

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar idag Delårsrapport 3 för perioden 1 september 2021 - 31 maj 2022. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
 

Tredje kvartalet (2021-02-01 till 2022-05-31)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 636 (906) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 307 (-6 457) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,27 (-0,19) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 107 054 (150 754) TSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 93,5 (96,9) %.

Nio månader (2021-09-01 till 2022-05-31)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 4 824 (3 074) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -25 991 (-20 079) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 (-0,69) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det andra kvartalet 2021/2022: 34 379 523 (34 056 943) aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första nio månaderna 2021/2022: 34 379 523 (29 074 054) aktier. Antal aktier i NextCell per den 31 maj 2022: 34 379 523 (34 379 523) aktier.
**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • NextCell meddelade i början av april att stamcellsbanken Cellaviva har lämnat ut stamceller från navelsträngsblod till Rigshospitalet, Danmarks främsta sjukhus. Ett syskon till barnet vars navelsträngsblod sparats i Cellavivas biobank, lider av en allvarlig blodsjukdom som ska behandlas med stamceller vid Hematologiavdelningen på Rigshospitalet.

 

 • NextCell meddelade i början av april att samtliga tre barn i åldersgruppen 12-18 år har behandlats med ProTrans. Professor Per-Ola Carlsson och studieteamet går nu vidare med yngre patienter, tre barn i åldersgruppen 7-11 år.

 

 • NextCell meddelade i slutet av april att bolaget deltar i en konferens för världsledande cellterapier, International Society for Cell and Gene Therapy 2022, i San Francisco och representeras av NextCells VD Mathias Svahn. Han är ledamot i ISCTs "Business Development and Finance Committee".

 

 • NextCell meddelade i slutet av maj att bolaget presenterar det pågående kliniska prövningsprogrammet med läkemedelskandidaten ProTrans för ledande cellterapi vid Advanced Therapies Congress i London den 24-25 maj.

 

 • NextCell meddelade i slutet av maj att det Europeiska Patentverket (EPO) utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av patentet med titeln "Allogeneic Composition" (publikationsnummer EP3752598). Patentet beskriver metoden att tillverka läkemedelskandidaten ProTrans och där selektionsalgoritmen för att välja ut optimala celler och donatorer är kärnan. Patentskyddet gäller till och med 2039.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NextCell meddelade i början av juni att samtliga sex barn i den första delen av studien med ProTrans har behandlats. Patienterna kommer att följas under sommaren varefter säkerheten av behandlingen kommer att utvärderas av en oberoende säkerhetskommitté.

Denna information är sådan som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-28 07:30 CET.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta

Mathias Svahn, VD
Patrik Fagerholm, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor:
NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com
Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se
Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma
Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/ (http://Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/)

Författare Cision