Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

NGS Group AB: Årsstämmokommuniké 2020

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 2 juni 2020 kl. 16:00 årsstämma
varvid i huvudsak följande beslut fattades.

? Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.

? Beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägare för räkenskapsåret
2019 och att den ansamlade vinsten om 120 940 158,58 kr balanseras i ny
räkning.

? Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.

? Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till vardera
ordinarie styrelseledamot och 200 000 kr till styrelsens ordförande. Det
beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25
000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till
ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt
löpande godkänd räkning.

? Bertil Johanson, Ulf Barkman, Charlotte Pantzar Huth och Gerth Svensson
omvaldes till styrelseledamöter och Helene Jansbo valdes till ny
styrelseledamot. Bertil Johanson valdes till styrelseordförande. Vidare
beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till
slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas
Troberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

? Det beslutades att valberedningen ska bestå av Bertil Johanson, Jan
Sandberg samt Johan Renvall. Jan Sandberg valdes till ordförande för
valberedningen.

? Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare.

? Det beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller
flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller
nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent
av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. Priset per aktie ska
fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning.
Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv
eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med
finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 17.00.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress
ingrid.nordlund@ngsgroup.se.

?

Bilaga

* Pressmeddelande arsstämma

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.