Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-29

Nickel Mountain: Delårsrapport första kvartalet, januari - mars 2019

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2019

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019
• Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget") meddelade under det första kvartalet att dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") ökar ägandet till 72,3809 procent i OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). Bolagets VD var i februari i Tomsk och skrev inför notarien under avtal om förvärv av ytterligare ägarandelar i BNG från den lokala partnern Mikhail Malyarenko. Efter godkännande från ryska myndigheter har denna ägarförandring registrerats och Bolagets ägande uppgår till 72,3809 procent.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Styrelsen i Nickel Mountain Resources fattade i april beslut om att föreslå för en bolagsstämma att genomföra en garanterad nyemission om cirka 24,8 miljoner kronor med företradesrätt for Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen medför teckning av högst 99 333 456 aktier till en kurs om 0,25 SEK/aktie och är säkerställd genom ett garantkonsortium till 80 procent.
• En extra bolagsstämma vilken avhölls den 2 maj i Stockholm beslutade enhälligt om att godkänna styrelsens beslut att genomföra Företrädesemission i enlighet med de föreslagna villkoren.
• Bolaget har efter periodens utgång investerat tillräckligt i BNG för att uppnå rätt till fulla 74% av ägandet enligt investeringsavtal med den lokale partnern.

Ytterligare information om Bolagets projekt kan erhållas från Anders Thorsell.

Anders Thorsell
anders@nickelmountain.se mailto:anders@nickelmountain.se
tel 070 773 20 45

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till mars 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -2 180 TSEK (-1 598)
• Resultatet efter skatt uppgick till 1 652 TSEK (-976)
• Resultat per aktie 0,004 SEK (-0,003)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period 2018.

Kommande rapporttillfällen

Årsstamma, 11 juni 2019
Delårsrapport: Andra kvartalet och de första sex månaderna 2019, 28 augusti 2019
Delårsrapport: Tredje kvartalet och de första nio månaderna 2019, 26 november 2019
Delårsrapport: Fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019, 26 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 maj 2019

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon: 0707732045
Mail: anders@nickelmountain.se mailto:anders@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Delarsrapport Q1 2019.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26333

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs (NMR) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k forward looking statements om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som kan komma, avser, planerar, förväntar, uppskattar, tror, bedömer, prognostiserar och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en going concern, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriserna, i synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Om Bolaget
Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus Ltd. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 Ellej-Igajskoje i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential. Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken (som utgör Europas största kända outvecklade nickeltillgång), Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.