Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Nilsson Special Vehicles AB: Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 10.00 i
bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 i Laholm.

Med anledning av att folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för
spridning av det nya coronaviruset (Covid-19) i Sverige väljer vi
att, för att minska risken för spridning av coronaviruset, göra vissa
förändringar för årsstämman.

· Ingen visning av produktion kommer att ske
· Stämman kommer att hållas i avskild lokal på företagets adress
· Ingen förtäring kommer att serveras
· Vårt program kommer endast att innehålla den formella delen av
årsstämman med målsättning att stämman blir kort och effektiv med
minsta risk för smittspridning

Mot bakgrund av de nya föreskrifter som råder med anledning av
Covid-19 vill vi även uppmana alla aktieägare att noga överväga
möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja
möjligheten att lämna fullmakt med röstinstruktioner till ett ombud.

För att underlätta deltagande genom ombud står Ann Hultin på Bolaget
till förfogande som ombud för de aktieägare som så önskar. Aktieägare
som önskar utnyttja denna möjlighet ombeds använda det särskilda
fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Nilsson Special Vehicles
hemsida www.nilsson.se.

Fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar måste vara ombudet
tillhanda senast den 8 maj 2020 och ska skickas per post till Nilsson
Special Vehicles AB, Att. Ann Hultin, Box 83, 312 22 Laholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 7 maj 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 7 maj 2020
skriftligen till Nilsson Special Vehicles AB, Att: Mårten Berggren,
Box 83, 312 22 Laholm. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0)
430 49 067 eller per e-post marten.berggren@nilsson.se.

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
torsdagen den 7 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.nilsson.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 4 693 207 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om
1.
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

12. Val av
1.
a. styrelse
b. revisor och revisorssuppleant
12. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

13. Övriga frågor

14. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen förslår att Thomas Mårtensson väljs till ordförande vid
stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämma att disponera över bolagets förlust
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt fastställande av
antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter (punkterna 9 och 10)

Valberedningen förslår att årsstämma beslutar att styrelsen ska bestå
av fem styrelseledamöter utan suppleanter plus
arbetstagarrepresentant(er) samt att arvode skall utgå med 150 000
kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till
övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt att för den händelse
styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte
ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i
form av marknadsmässigt timarvode att utbetalas efter beslut av
styrelsen. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till
revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer samt att en revisor och en revisorssuppleant skall
utses.

Val av styrelse samt val av revisor och revisorssuppleant (punkterna
11a och 11b)

Valberedningen förslår att årsstämma beslutar att Thomas Mårtensson,
Göran Linder, Camilla Dahlin, Magnus Jonsson och Per Jadelind omväljs
som ordinarie styrelseledamöter samt att Thomas Mårtensson omväljs
som styrelseordförande. Vidare har valberedningen föreslagit val av
Mazars som revisorsbolag och omval av bolagets nuvarande revisor, den
auktoriserade revisorn Anders O Persson som huvudansvarig revisor för
tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Det noteras att förändringen med Mazars som valt revisorsbolag och
Anders O Persson som huvudansvarig revisor sker efter önskemål från
Mazars/Anders O Persson.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för
valberedningens uppdrag (punkt 12)

Styrelsen föreslår bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra
personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare
per den 30 september året innan årsstämman ska vardera äga rätt att
utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som
utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver
ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot
som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en
icke styrelseledamot som ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför
årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska
väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och
revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts
av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i
förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga
rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre
största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina
aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska
istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största
aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen
liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor i Tegelbruksvägen 17 i Laholm
och på bolagets hemsida (www.nilsson.se) senast tre veckor innan
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s
webbplats

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Laholm i april 2020

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade
fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och
begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största
marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson
började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många
års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i
form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering
för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North
Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nilsson-special-vehicles-ab/r/kallelse-till-a...
https://mb.cision.com/Main/13359/3084120/1226662.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.