Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Nilsson Special Vehicles AB: Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Idag, den 8 maj 2019, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles
Aktiebolag (publ), 556649-5734. Nedan följer en sammanfattning av
beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig
majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade
härutöver om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt fastställande av
antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet
revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att arvode ska
utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100
000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade
stämman att en revisor och en revisorsuppleant ska utses samt att
arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Thomas Mårtensson, Göran Linder, Camilla Dahlin,
Magnus Jonsson och Per Jadelind omväljs som ordinarie
styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Thomas
Mårtensson. Vidare beslutade stämman nyval av revisor Anders O
Persson som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls
nästa räkenskapsår och nyval av Martin Erlandsson som
revisorssuppleant till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för
valberedningens uppdrag

Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra
personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare
per den 30 september året innan årsstämman ska vardera äga rätt att
utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som
utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver
ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot
som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en
icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts
av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i
förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga
rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre
största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina
aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska
istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största
aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Laholm i maj 2019

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade
fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och
begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största
marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson
började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många
års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i
form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering
för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm
First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special
Vehicles är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tel +46 40 200 250,
e-mail: ca@vhcorp.se.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med
hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nilsson-special-vehicles-ab/r/kommunike-fran-...
https://mb.cision.com/Main/13359/2806658/1039737.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.