Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Nilsson Special Vehicles AB: Rättelse - Nilsson Special Vehicles AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari - sept...

I tidigare pressmeddelande angående offentliggörande av
delårsrapporten för januari - september 2019 angavs felaktigt att
informationen offentliggjordes enligt marknadsmissbruksförordningen.

Nilsson Special Vehicles AB ("Nilsson") publicerar härmed
delårsrapport för januari - september 2019. Delårsrapporten finns
tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida
www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

"Under tredje kvartalet 2019 har vi fått ytterligare bekräftelse på
att vårt förbättringsarbete ger resultat och produktionstiderna
minskar för alla våra produkter. En del av de planerade avropen för
ambulans avseende 2020 har inkommit men merparten av avropen
förväntas under de kommande månaderna. Det finns ett stort intresse
för våra ledningsfordon som ingår i kategorin övriga fordon. Våra
insatser för att åtgärda och förbättra våra produkter har gett
resultat, vilket medfört att behovet av eftermarknadsåtgärder
minskat. Vi har helt enkelt fått nöjdare kunder."

januari - september 2019 - Koncernen

· Orderingång: 86 (101) bilar.
· Orderstock: 57 (86) bilar.
· Nettoomsättningen uppgick till 163 155 (144 064) KSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 378 (-4
442) KSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -6 801 (-7 476) KSEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 067 (-8
164) KSEK.

· Resultat per aktie* uppgick till -1,45 (-1,59) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 43 (45) %.
Juli- september 2019 (tredje kvartalet) - Koncernen

· Nettoomsättningen uppgick till 37 961 (42 829) KSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 182
(-1 292) KSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -3 516 (-2 571) KSEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 935 (4
593) KSEK.

· Resultat per aktie* uppgick till -0,75 (-0,55) SEK
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier.
Per 2019-09-30 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207
aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående
år (2018) var 4 693 207 aktier.

Genomsnittliga antalet aktier för perioden januari- september 2018
uppgick till 4 222 597 efter utspädning.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· Inga händelser att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Nilsson anlitar Pareto Securities AB som likviditetsgarant

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade
fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och
begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största
marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson
började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många
års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i
form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering
för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North
Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med
hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nilsson-special-vehicles-ab/r/rattelse---nils...
https://mb.cision.com/Main/13359/2957227/1138109.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.