Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Nischer Properties AB: Kommuniké från årsstämma i Nischer Properties den 26 maj 2020

Idag, den 26 maj 2020, hölls årsstämma i Nischer Properties AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande
bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i
enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning
inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras
i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Tommy Marklund, David Aspehult och
Robert Vangstad som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Tommy Marklund omvaldes som
styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med 240
000 kr till styrelseordföranden och med 120 000 kr till var och en av
övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att omvälja KPMG AB som revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning. KPMG AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Mattias Lötborn kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler
och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella
ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.
Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens
marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig
emissionsrabatt.

Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de
aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler,
ska vara högst 1 820 000. (motsvarande cirka 10 procent av antalet
aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande).

För ytterligare information:
David Aspehult tf VD
073 - 699 71 55
david.aspehult@nischer.se

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som
fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i
tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas
för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig
process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås
och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM SME.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nischer-properties-ab/r/kommunike-fran-arssta...
https://mb.cision.com/Main/619/3120091/1253777.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.