Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Nischer Properties AB: Nischer Properties redovisar idag sin årsredovisning för 2019

· Årets resultat: -10,6 Mkr (-12,2)
· Nettoomsättning: 16,7 Mkr (0,7)
· Resultat per aktie: -0,59 SEK (-0,67)

Härmed offentliggör Nischer Properties årsredovisningen för 2019.
I samband med detta vill Nischer informera om att årsredovisningen
avviker mot tidigare lämnad bokslutskommuniké.

Avvikelsen från tidigare lämnad bokslutskommuniké består i att
bolaget, i samråd med bolagets revisor, har gjort en nedskrivning av
aktiverade kostnader i bolagets projekt i Haninge om ca 400 Tkr.
Dessa kostnader är kopplade till projektet i Haninge där en
nedskrivning är motiverad på grund av osäkerhet gällande projektets
utformning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

· Nischer Properties köper 80% av aktierna i Nyhem Projektutveckling
AB samt 20% av aktierna i Nyhem Byggsystem AB med tillträde 31
januari 2019.

· Nischer Properties har genom dotterbolag avtalat med Living at
Campus Karlstad AB om försäljning av bolagets projekt i Karlstad.
Värdet på den färdigutvecklade tomträtten uppgår till 100 Mkr. Årets
aktiverade arbete för egen räkning om ca 78,4 Mkr avser aktivering av
Karlstad projektet.

· Nischer Properties erhåller markanvisning i Järfälla genom
dotterbolaget Nyhem Projektutveckling AB.

· Robert Vangstad har rekryterats till ny vice verkställande direktör
för Nischer Properties från den 1 februari.

· Nischer Properties ingår avtal om att förvärva och utveckla
detaljplan för fastigheten Gunnesby 2:8 i Säve från markägaren med
ambitionen att uppföra cirka 150 bostäder i området bestående av
småhus och hyresrätter.

· Nischer Properties får uppdraget att bygga 23 lägenheter åt HSB
Södra Norrland i Gävle. Projektet har genererat ca 16,7 Mkr 2019
vilket utgör koncernens redovisade nettoomsättning.

· Nischer Properties erhåller markanvisning för fastigheten Tanken 1 i
Östersund. Detaljplanen för Tanken 1 vann laga kraft i mars 2018 och
byggrätten uppgår till 6500 BTA (bruttoarea).

· Nischer Properties har i ett icke-publikt erbjudande under året sålt
ytterligare ca 3,7% av aktierna i projektbolaget Nischer Knivsta 1
AB, försäljningen har totalt genererat ca 1,6 Mkr.

· Nischer Properties har i ett icke-publikt erbjudande sålt ca 20% av
aktierna i projektbolaget Nischer Örnsköldsvik 1 AB, försäljningen
har totalt genererat ca 10 Mkr.

· Nischer Properties har i ett icke-publikt erbjudande sålt 19,5% av
aktierna i projektbolaget Nischer Östersund 1 AB, försäljningen har
totalt genererat ca 3,9 Mkr.

· Provobis Invest AB har förvärvat 1 821 510 aktier i Nischer
Properties motsvarande 10% av röster och kapital. Investment Weps i
Tjörn AB och DAMC AB har sålt 910 755 aktier vardera.

VD-kommentar

2019 har varit ett händelserikt år. Vi har ökat antalet bostäder i vår
projektportfölj från ca 1000 till ca 1500 bostäder genom nya
marktilldelningar i Järfälla, Göteborg och Östersund.

Affären med Nyhem blev klar i januari vilken stärkt upp vår
organisation och givit oss möjligheten att uppföra ett projekt åt HSB
i Gävle om 23 hyreslägenheter.

Under hösten 2019 har vi stärkt upp ägarsidan i bolaget för att säkra
finansiering till vidareutvecklingen av verksamheten och möjliggöra
uppbyggnad av ett eget fastighetsbestånd. Provobis Invest AB
förvärvade 10% av röster och kapital i bolaget.

Rörelseresultatet uppgick under året till -9,3 Mkr (-10,3) och
koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -11,7 Mkr.
Soliditeten uppgick till 18,4 % vilket är en ökning jämfört med 12,4
% per 31 december 2018.

Nischer Properties hade vid årets slut 2019 inga lån i koncernen
utöver ett byggkreditiv knutet till projektet i Karlstad. Genom att
erbjuda investerare delägarskap i våra projekt får vi in eget kapital
för utveckling av projekten i tidiga skeden och undviker därmed dyra
lånefinansieringar. I Östersund har vi sålt ca 19,5% vilket gett
Nischer ca 3,9 Mkr beräknat på ett totalt värde om 26 Mkr. I
Örnsköldsvik har vi sålt ca 10,9% vilket gett Nischer 6 Mkr beräknat
på ett totalt värde om 78 Mkr. Under våren planerar vi att påbörja
försäljning av ca 10% av aktierna i projektbolaget för Järfälla.

I januari 2020 har vi färdigställt det sista av fyra hus i Karlstad
och Living at Campus AB har tillträtt fastigheten. Projektet
genererade en vinst om 24,4 Mkr. I Gävle, där vi uppför 23 lägenheter
åt HSB, har markarbetena slutförts under hösten och leveransen av hus
skulle ha påbörjats under Q1. På grund av rådande situation med
Covid-19 tvingas nu leveransen flyttas fram och vi räknar med att
leverans kommer ske under maj månad.

Arbetet med detaljplanerna i Knivsta, Örnsköldsvik Varvskajen,
Hudiksvall och Haninge pågår och bygglovsprojektering i Örnsköldsvik
Hörnett, Östersund samt Järfälla skall slutföras under våren 2020.

Under början av året 2020 genomfördes en riktad nyemission där
Provobis Invest AB ökade sitt ägande och tecknade 1 821 509 aktier
till en teckningskurs om 2,39 kronor per aktie. Nyemissionen har
tillfört bolaget en emissionslikvid om ca 4,3 Mkr.

Under 2020 kommer vi fokusera på att komma igång med produktion i
Östersund och Örnsköldsvik samt starta försäljningen av etapp 1 i
Järfälla och addera ytterligare projekt till vår portfölj.

Vi ser fram emot ett för Nischer spännande år!

Rapporten finns tillgänglig på www.nischer.se

För ytterligare information:
David Aspehult VD
070 - 316 44 45
david.aspehult@nischer.se

Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar
bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas
värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers
aktie är noterad för handel på NGM Nordic SME.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nischer-properties-ab/r/nischer-properties-re...
https://mb.cision.com/Main/619/3101081/1239336.pdf
https://mb.cision.com/Public/619/3101081/a2f4d656583adea9.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.