Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Nobia AB: Delårsrapport januari - juni 2019

April - juni 2019

· Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till MSEK 3 751
(3 503).

· Den organiska tillväxten var -1% (-2).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 391 (387), motsvarande en
rörelsemarginal om 10,4% (11,0).

· Valutakurseffekter hade en neutral påverkan på rörelseresultatet.
· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 290 (297), motsvarande
ett resultat per aktie efter utspädning om 1,71 kronor (1,76).

· Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 244 (184).
Koncernens nettoomsättning minskade med 1% organiskt och
rörelseresultatet var något bättre än motsvarande kvartal föregående
år. Utvecklingen inom konsumentförsäljningen i Norden i kombination
med förbättringar i vår försörjningskedja motverkade effekterna av
svårare marknadsförhållanden och ett ökat inflationstryck.

I Norden levererade vi en organisk försäljningstillväxt på 2%,
justerad för konvertering av Norema-butiker till franchise.
Konsumentförsäljningen ökade, särskilt i Sverige, delvis tack vare
god utveckling för våra nya kökskoncept. Den goda
konsument-försäljningen kompenserade mer än väl för minskningen på de
svenska och norska projektmarknaderna och färre leveransdagar på
grund av den senare påsken. Eftersom den nordiska
projektförsäljningen totalt sett fortsätter att vara svag, kommer vi
att omfördela resurser till konsumentsegmentet framöver

Den brittiska marknaden fortsätter att vara svag mot bakgrund av
osäkerheten runt Brexit och ett konsumentsegment som är utmanande vad
avser både pris och volym. Vi fortsätter dock att öka försäljningen i
andra kanaler, exempelvis till hantverkare i Magnet Trade. Med en
organisk tillväxt i Storbritannien på -1% bedömer vi att vi har tagit
marknadsandelar på en minskande marknad. Leveranserna till större
byggprojekt i London utvecklas också bra vilket borde gynna oss under
andra halvåret 2019.

I Centraleuropa går vårt senaste förvärv Bribus över förväntan och vi
investerar nu i leveranskedjan för att möjliggöra lönsam tillväxt.

Vår leveranskedja har förbättrats jämfört med ett besvärligt fjolår.
Det finns ytterligare möjligheter till effektivitetsförbättringar och
vi utvärderar därför produktionsstrukturen och konsoliderar
köksskåpen till Nobias standardplattform (K20). Parallellt genomför
vi prisökningar och initiativ för kostnadssänkningar för att
kompensera det ökade inflationstrycket.

Vi tror att den höga volatiliteten på marknaden och inflationstrycket
sannolikt kommer att fortsätta, särskilt mot bakgrund av Brexit. Men
den senaste utvecklingen inom konsumentförsäljningen i Norden och
försäljningen till hantverkare i Storbritannien tillsammans med
förbättringarna i leveranskedjan har gett oss en fördelaktigare
position för att öka marknadsandelarna och förbättra lönsamheten.

Efter nio år som VD och koncernchef för Nobia avslutar jag nu mitt
sista kvartal och överlämnar snart till den nyutnämnda VD:n Jon
Sintorn. Jag är stolt att överlämna ett företag med värdefulla
tillgångar som alla dedikerade medarbetare och våra starka
köksvarumärken, som är flera gånger mer lönsamt och finansiellt
starkare än när jag tog över. Jag är övertygad om att Jon tillsammans
med våra medarbetare kommer att leda Nobia till ytterligare
framgångar. Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra anställda,
kunder och aktieägare för ert stöd under dessa år.

Morten Falkenberg VD och koncernchef

För ytterligare information

Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00:

Morten Falkenberg, VD och koncernchef

Kristoffer Ljungfelt, CFO

Tobias Norrby, Head of Investor Relations

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nobia-ab/r/delarsrapport-januari---juni-2019,...
https://mb.cision.com/Main/5927/2866474/1079957.pdf

Författare Cision News