Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-10

Nobia AB: Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägarna i Nobia AB (publ) ("Nobia") kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 9 april 2014 klockan 15.00 på Lundqvist & Lindqvist
Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 3 april 2014,

dels anmäla sig hos Nobia för deltagande i årsstämman senast
torsdagen den 3 april 2014.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande
sätt:

· Via e-post: bolagsstamma@nobia.com
· Per telefon: 08-440 16 00
· Per fax: 08-503 826 49
· Per post: Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm
Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:
· Namn
· Person-/organisationsnummer
· Adress, telefonnummer dagtid
· Aktieinnehav
· I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, och ombud som
ska medfölja aktieägaren vid stämman

Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst
fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på Nobias webbplats, www.nobia.se,
och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman,
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 3
april 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum
måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster
I Nobia finns totalt 175 293 458 aktier och röster. Nobia innehar för
närvarande 8 162 300 egna aktier, motsvarande 8 162 300 röster, som
inte kan företrädas vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens
ordförande;

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen;

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör;

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter;

13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer;
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen;

16. Förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av
återköpta aktier under programmet;

17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier;

18. Stämmans avslutande.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (ärende 10)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om
totalt cirka 1 958 miljoner kronor disponeras så att 1,00 kronor per
aktie, totalt cirka 167 miljoner kronor, utdelas till aktieägarna och
att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 14 april 2014. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 17 april
2014.

Valberedningens förslag (ärende 2, 12, 13 och 14)
Valberedning har till uppgift att bland annat lämna förslag till val
av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode
och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
revisor samt val av ordförande vid årsstämman. Ägarna som
representeras i valberedningen innehar cirka 52 procent av aktierna
och rösterna i Nobia.

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13
och 14:

· Styrelsens ordförande Johan Molin ska utses till ordförande vid
årsstämman (ärende 2);

· Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara åtta (8)
utan suppleanter (ärende 12);

· Arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå
med 350 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå
med 945 000 kronor. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete
(ärende 13);

· Omval av nuvarande ledamöterna Morten Falkenberg, Lilian Fossum
Biner, Nora Förisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson och Fredrik
Palmstierna, samt nyval av Stefan Jacobsson och Ricard Wennerklint.
Valberedningen föreslår omval av Johan Molin som styrelsens
ordförande. (ärende 14);

· Antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter. Till revisor
föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med
auktoriserade revisorn George Pettersson som ny huvudansvarig tills
vidare. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 12, 13
och 14).

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande
direktören ("VD") och den övriga koncernledningen. Koncernledningen,
inklusive VD, består för närvarande av tio personer.

Nobias policy är att den totala ersättningen ska ligga på
marknadsnivå. En löpande IPE-klassificering (International Position
Evaluation) görs för att säkerställa marknadsnivåer i respektive
land.

Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel.
Grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt
30 procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel kan
uppgå till maximalt 50 procent av fast årslön. Undantag kan även
göras för andra ledande befattningshavare efter beslut i styrelsen.

Den rörliga lönedelen fördelas normalt i ett antal delmål, exempelvis
koncernens resultat, resultatet i den enhet man ansvarar för och
individuella/kvantitativa mål. Den rörliga lönedelen baseras på en
intjäningsperiod om ett (1) år. Målen för VD fastställs av styrelsen.
För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter
tillstyrkande av styrelsens ersättningsutskott. Kostnaden för
koncernledningens rörliga lön vid maximalt utfall, vilket förutsätter
att samtliga bonusgrundande mål är uppfyllda, beräknas uppgå till
cirka 10,5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen
har gjorts baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning.

Koncernledningsmedlemmar anställda i Sverige har rätt till pensioner
enligt ITP-systemet eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I
tillägg till ITP-planen har ledningen möjlighet efter beslut i
styrelsen till en utökad premiebaserad pensionsrätt på lönedelar över
30 basbelopp.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och
uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen
upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om sex
månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om tolv
månader.

I syfte att öka högre befattningshavares engagemang och ägande i
bolaget samt att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare
inom koncernen har Nobia sedan 2005, efter beslut på respektive
årsstämma, genomfört långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.
Inför årsstämman 2014 har styrelsen föreslagit ett långsiktigt
prestationsaktieprogram baserat på samma principer som de som gäller
för tidigare antagna prestationsaktieprogram. För 2014 beräknas
kostnaderna för det föreslagna prestationsaktieprogrammet uppgå till
cirka 26,5 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas över en treårig
intjänandeperiod. För information om det föreslagna
prestationsaktieprogrammet hänvisas till styrelsens separata förslag
härom.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av
återköpta aktier under programmet (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett
prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2014") för bolaget
och om överlåtelse av återköpta aktier som en del i
Prestationsaktieprogram 2014, enligt punkterna A) och B) nedan.

A) Prestationsaktieprogram 2014
Deltagare i Prestationsaktieprogram 2014
Prestationsaktieprogram 2014 omfattar cirka 100 personer bestående av
ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar
inom Nobia-koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första
kategorin omfattar bolagets verkställande direktör, den andra
kategorin omfattar cirka nio personer som ingår i bolagets
koncernledning, den tredje kategorin omfattar cirka sex personer som
rapporterar till bolagets verkställande direktör men som inte ingår i
koncernledningen och den fjärde kategorin omfattar cirka 84
ytterligare personer med högre chefsbefattningar inom
Nobia-koncernen.

Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter
För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier
i Nobia till marknadspris ("Sparaktier") till ett värde motsvarande
antingen 25, 50, 75 eller 100 procent av deltagarens månadslön för
mars månad 2014 före skatt.

För kategori 1, dvs. bolagets verkställande direktör, gäller att varje
Sparaktie berättigar till en matchningsaktierätt
("Matchningsaktierätt") och fyra prestationsaktierätter
("Prestationsaktierätt") (gemensamt "Aktierätterna"). För kategori 2,
dvs. övriga cirka nio personer i koncernledningen, gäller att varje
Sparaktie berättigar till en Matchningsaktierätt och tre
Prestati...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.