Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Nobina AB: Kommuniké från årsstämman 2020 i Nobina AB (publ)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) samlades den 28 maj 2020 för årsstämma.
Årsstämman ägde rum på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i
Stockholm. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets
resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019/2020.
Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret
2019/2020 ska utgå till aktieägarna samt att bevilja styrelsen och
den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter omvaldes John Allkins, Graham Oldroyd, Liselott
Kilaas, Bertil Persson och Johan Bygge. Johan Bygge valdes även till
styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB. Det beslutades att arvode till styrelsen
ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450
000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt att
arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.
Det beslutades vidare att extra arvode ska utgå för arbete i
revisionsutskottet med 100 000 kronor till utskottets ordförande och
50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning och
instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag
samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i
enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat
Aktiesparprogram, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta
egna aktier inom ramen för Aktiesparprogrammet och att överlåta egna
aktier till Deltagare i Aktiesparprogrammet. Upp till 60 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner i Nobina-koncernen kommer
att erbjudas att delta i Aktiesparprogrammet som kommer att pågå
under perioden 30 juni 2020-29 juni 2023, och omfatta högst 912 638
aktier i Nobina. Motivet till Aktiesparprogrammet är att ytterligare
motivera Nobinas nyckelpersoner, vilket i sin tur bedöms förstärka
Nobinas möjligheter till att behålla och rekrytera nyckelpersoner.
Aktiesparprogrammet avser vidare att skapa en intressegemenskap
mellan Nobinas nyckelpersoner och aktieägare samt att uppmuntra såväl
ett aktieägande i Nobina som en utökning av sådant aktieägande. Efter
utgången av Aktiesparprogrammet ska Deltagarna, under förutsättning
av att villkoren enligt Aktiesparprogrammet är uppfyllda, ha rätt
att, utan ersättning, erhålla en till sju Prestationsaktier per
innehavd Sparaktie. Antalet Sparaktier som berättigar Deltagarna att
erhålla Prestationsaktier är begränsat till ett antal motsvarande
ungefär 17 % av den enskilda Deltagarens årliga fasta grundlön för
2020/2021. Antalet Prestationsaktier Deltagarna kan erhålla baseras
på vilken förbestämd kategori den anställde tillhör, på
totalavkastningen av Nobinas aktie i förhållande till Nasdaq
Stockholm OMX Nordic Mid Cap Index samt totalavkastningen för
aktieägare i Nobina i förhållande till ett av styrelsen uppsatt
prestationsmål som bestämts med hänsyn till Nobinas affärsplan och
interna kapitalkostnadskrav.

En preliminär kostnadsberäkning för Aktiesparprogrammet har gjorts och
baseras på en aktiekurs om 84,5 kronor vid slutlig tilldelning, att
maximal tilldelning av Prestationsaktier sker efter Sparperioden, en
uppskattad årlig personalomsättning om 2 % och att samtliga Deltagare
gör en investering i Sparaktier upp till det högsta beloppet. Baserat
på ovanstående antaganden har värdet av varje Prestationsaktie satts
till 19,8 kronor (40 % av 49,6 kronor). Värdet av Prestationsaktierna
har beräknats baserat på en aktiekurs om 63,5 kronor vid införandet
av Aktiesparprogrammet, en uppskattning av framtida volatilitet
avseende Nobinas aktie och volatiliteten och korrelationen mellan
Nobinas aktie och Nasdaq Stockholm OMX Nordic Mid Cap Index samt en
utdelningstillväxt om 10 %.

Sammantaget resulterar det ovanstående i förväntade kostnader för
Aktiesparprogrammet om ungefär 17,1 miljoner kronor, exklusive
kostnader för sociala avgifter, som beräknas till ungefär 5,8
miljoner kronor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt
att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för
företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får
besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär
utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 %
av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den
mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade även att ändra bolagets bolagsordning i enlighet
med styrelsens förslag.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 finns tillgänglig på
bolagets kontor, Nobina AB (publ), Armégatan 38 i Solna och på
bolagets hemsida, www.nobina.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Erixon, kommunikationschef Nobina, +46 72 967 02 84
Mattias Gelinder, IR-chef, +46 72 967 02 61

Om Nobina

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende
kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering,
anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande
kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av
tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av
lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch.
Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till
sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera
kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket
Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter närmare 11
miljarder SEK (2019/20), har 11 700 medarbetare och huvudkontor i
Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida:
www.nobina.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nobina-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-2020-i-...
https://mb.cision.com/Main/1420/3122428/1255335.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.