Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-18

Nordic Credit Partners: Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör vinstandelsränta

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag
vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån
("Andelslånen") för perioden 20 december 2017 till 31 december 2018.
Räntan på Andelslånen uppgick till 574 kronor per andel om 10 000 kr
vilket motsvarar en årsränta om 5,6%.

Beloppet kommer att utbetalas den 29 januari 2019 och avstämningsdag
för ränteutbetalning är den 22 januari 2019.

Nettoresultatet före vinstandelsränta och orealiserade
värdeförändringar för perioden uppgick till 58,3 mkr vilket motsvarar
en årsränta om 7,5%. Eftersom marknadsvärdet på obligationsportföljen
den 31 december 2018 understeg det bokförda värdet gjordes en
nedskrivning enligt lägsta värdets princip om 14,5 mkr (1,9% i
årsränta). Nettoresultatet efter nedskrivningen uppgick till 43,8 mkr
(5,7% i årsränta) och fördelas i enlighet med villkoren för
Andelslånen som 43,1 mkr (5,6% i årsränta) i ränta på Andelslånen och
0,7 mkr (0,1% i årsränta) som vinst före skatt i bolaget. Styrelsen
bedömer att nedskrivningen av portföljen är en följd av allmänt
minskat investerarintresse för nordiska företagsobligationer snarare
än ökad kreditrisk i något enskilt innehav. Nedskrivningen förväntas
därför kunna återvinnas i sin helhet när innehaven återbetalas till
parvärde (nominellt belopp) under fondens resterande löptid.

Resultaträkning i sammandrag

+----------------------+------------------------+---------------+
|Belopp i tkr |20 december 2017 - |Motsv. årsränta|
| |31 december | |
| |2018 | |
+----------------------+------------------------+---------------+
|Netto av | 58 328| 7,5% |
|ränteintäkter, | | |
|-kostnader och | | |
|administration och | | |
|realiserade | | |
|värdeförändringar | | |
+----------------------+------------------------+---------------+
|Nedskrivning av | -14 506| -1,9% |
|portföljen | | |
|(orealiserade | | |
|värdeförändringar) | | |
+----------------------+------------------------+---------------+
|Nettoresultat före | 43 822| 5,7% |
|vinstandelsränta | | |
+----------------------+------------------------+---------------+
| | | |
+----------------------+------------------------+---------------+
|Vinstandelsränta upp | -19 814| -2,6% |
|till tröskelbeloppet | | |
|4% | | |
|per år | | |
+----------------------+------------------------+---------------+
|Vinstandelsränta över | -2 953| -0,4%|
|tröskelbeloppet 4% per| | |
|år | | |
+----------------------+------------------------+---------------+
|Återbetalning av | -20 317| -2,6%|
|överkursbelopp | | |
+----------------------+------------------------+---------------+
|Total vinstandelsränta| -43 084| -5,6% |
+----------------------+------------------------+---------------+
| | | |
+----------------------+------------------------+---------------+
|Vinst före skatt i | 738| 0,1%|
|bolaget | | |
+----------------------+------------------------+---------------+

De finansiella marknadernas svaga avslutning 2018 resulterade i att
inga traditionella tillgångsklasser genererade positiv avkastning
under perioden och Stockholmsbörsens index inklusive utdelningar
(OMXSGI) backade -4,7%. NCP III:s avkastning om 5,6% var högst av
alla företagsobligationsfonder i svenska kronor och mer än dubbelt så
hög som den näst bästa fonden. Fondens avkastning fr.o.m. samtliga
emissionstillfällen har varit avsevärt högre än Stockholmsbörsens
index, både absolut och riskjusterat.

Styrelsen är inte nöjd med en avkastning under det årliga
avkastningsmålet om 7-9% per år. Styrelsen bedömer dock att
avkastningsmålet utslaget på fondens totala löptid fortfarande kommer
att uppnås. Baserat på nuvarande portföljsammansättning förväntas
avkastningen för 2019, som tidigare meddelats, ligga inom det
långsiktiga avkastningsmålet.

Uppgift om vinstandelsränta publiceras på emittentens hemsida
www.ncpgroup.se under fliken Investor relations.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ
investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska
högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5
år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering,
långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från
finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och
attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid.
Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell,
finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett
slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden
strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och
geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för
att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast
förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där
investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4
procent per år med s.k. high watermark. Av överskjutande avkastning
tillfaller 80 procent investerarna och 20 procent moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och
kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt
aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på
Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är
Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en
auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står
under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 januari 2019 kl.
16:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-credit-partners/r/nordic-credit-partner...
https://mb.cision.com/Main/16639/2721609/978849.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.