Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Nordic Iron Ore: Bokslutskommuniké januari - december 2019

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

· Genomförbarhetsstudien för Blötberget avrapporterades.
· En konceptuell studie för Väsmanfältet färdigställdes.
· En företrädesemission på 25 mkr övertecknades.

Fjärde kvartalet, 1 oktober- 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -2,8 mkr (-2,7)
· Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 0,1
mkr (6,6)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 SEK (-0,13)
Helåret, 1 januari - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -11,2 mkr (-10,2)
· Investeringarna under perioden januari - december uppgick till
12,1 mkr (14,9)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,67)
· Likvida medel per 31 december 2019 uppgick till 13,0 mkr (9,2)
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget beställde flytt av elledning för att möjliggöra
anläggningsarbeten inom planerat industriområde.

Ett positivt och händelserikt år för Nordic Iron Ore

Under 2019 gick Nordic Iron Ore från klarhet till klarhet. Den största
- och viktigaste händelsen - var att vi fick resultatet från
genomförbarhetsstudien för Blötberget, en studie som visade på god
lönsamhet. Därtill fick vi även positiva resultat från en studie över
södra delen av Väsmanfältet som utgör en stor expansionsmöjlighet.
Året avslutades med en lyckad företrädesemission som blev kraftigt
övertecknad.

Genomförbarhetsstudien, som vi låtit det internationella
konsultbolaget Golder Associates genomföra, visade tydligt att det
finns mycket goda förutsättningar för en lönsam verksamhet vid
Blötberget. Exempelvis visade studien att Blötberget kan nå en
rörelsemarginal (EBITDA) på 44 procent, nettonuvärdet beräknades till
drygt 1 miljard och alla investeringar beräknas ha betalat sig efter
drygt 5,5 års brytning.

Genomförbarhetsstudien syftar till att utgöra underlag för beslut att
finansiera investeringarna. Golder har på några punkter varit
försiktiga i sina antaganden, vilket är positivt eftersom stora
investeringar inte får baseras på optimistiska och alltför positiva
antaganden.

Däremot utgör studien inte en detaljerad plan för anläggningsarbetena.
Till exempel utgår studien från drift med dieseldrivna fordon, men vi
vill använda den snabba tekniska utvecklingen och utforma en
toppmodern, miljövänlig gruva med eldrift i största möjliga
utsträckning. Här har vi påbörjat ett arbete tillsammans med
potentiella leverantörer av utrustning. Självfallet måste vi med
varje avsteg från lösningarna visa att de leder till att ekonomin i
projektet förbättras.

Studie över södra Väsmanfältet

Den studie som konsultbolaget SRK utförde avseende södra Väsmanfältet
fokuserade på möjligheten att starta en gruva i den södra delen där
vi redan har en beviljad koncession. SRK bedömde gruvan som lönsam
utifrån antagandet om att endast komplettera befintlig utrustning som
byggs för Blötberget. Rapporten mynnar ut i en rekommendation att
fortsätta undersökningarna av hela Väsmanfältet för att öka
mineraltillgångarna och höja klassningen av dessa. Våra geologer har
redan skissat på ett relativt begränsat borrprogram som väntas kunna
höja klassificeringen av en betydande del av de antagna resurserna
inom vårt koncessionsområde i södra Väsmanfältet.

Marknaden

Under fjärde kvartalet sågs en jämn och mild förstärkning av
järnmalmspriserna. Högvärdig malm, som vi ska producera, slutade på
USD 112 / t vilket motsvarar en premie på cirka USD 25-50 per ton för
NIOs kvalitet jämfört med standardprodukter (IODEX 62%Fe). Troligen
kommer efterfrågan på högvärdig malm att bestå eftersom denna malm
belastar miljön mindre och möter stark efterfrågan i Kina. Utbrottet
av corona-viruset i Kina har dock medfört en kraftig nedgång i
priserna under inledningen av det nya året. Problem av det här slaget
är tillfälliga, men det får en kraftig effekt på marknaden när hela
städer stänger ned i Kina.

Framåtblick

Ludvika gruvor är ett samlingsnamn för förekomsterna vid Blötberget,
Väsman och Håksberg. Vi planerar att börja med Blötberget för att
sedan expandera vidare till Väsman och Håksberg. Ett exempel på
styrkorna med projektet är att vi har elförsörjningen framdragen till
de blivande anläggningarna; dock är det ett problem att
kraftledningen går rakt över området där anrikningsverket ska
uppföras. Vi har därför gett nätägaren VB Energi i uppdrag att flytta
ledningen för att göra området klart för kommande anläggningsarbeten,
ett arbete som redan har påbörjats.

År 2019 var ett avgörande år då vi fick en slutrapport som visar att
projektet kan bli ekonomiskt bärkraftigt. Precis som 2019 kommer även
2020 att vara ett viktigt år för projekt Ludvika Gruvor, när vi nu
skall söka finansiering till att anlägga gruvan i Blötberget. Det är
min förhoppning att det nu påbörjade finansieringsarbetet för bygget
av anläggningarna kring Blötberget även ska ge oss tillräckliga
resurser för att öka tempot i utvecklingen av Väsmanfältet.

Blötberget är ett viktigt första delprojekt som, med en för branschen
låg risk, gör det möjligt att bygga anläggningar som även kommer att
användas när vi har expanderat till Väsman och Håksberg. Studien över
södra Väsman stärker våra förhoppningar om att skapa ett
sammanhängande gruvområde med en lång ekonomisk livslängd.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se (paul.marsden@nordicironore.se)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser
(info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som
ovan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/bokslutskommunike-januari--...
https://mb.cision.com/Main/2831/3039546/1196898.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.