Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-28

Nordic Paper Delårsrapport januari-mars 2022

Kvartalsresultat januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med 36% till MSEK 1 052 (772). Den per 31 december 2021 förvärvade verksamheten i Kanada bidrog under kvartalet med en nettoomsättning om MSEK 73.
  • EBITDA uppgick till MSEK 237 (134) motsvarande en EBITDA-marginal om 22,6% (17,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 202 (106), motsvarande en rörelsemarginal om 19,2% (13,8%).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 162 (81) och resultat per aktie uppgick till SEK 2,42 (1,21).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 53 (47).
  • Avkastning på operativt kapital var 20,5% (23,7).
  • Försäljningsvolymen ökade med 2% till 77 kton (75) varav 3 kton var från den förvärvade verksamheten.

NYCKELTAL

[][][][]
MSEK 2022 2021 Δ, % R 12 m 2021 Helår
Kv1 Kv1
Nettoomsättning 1 052 772 36 3 363 3 083
EBITDA 237 134 77 461 358
Justerad EBITDA [1] 237 134 77 537 434
EBITDA-marginal, % 22,6 17,4 13,7 11,6
Justerad EBITDA-marginal, % [1] 22,6 17,4 16,0 14,1
Rörelseresultat 202 106 90 304 208
Justerat rörelseresultat [1, 2] 202 106 90 412 316
Rörelsemarginal, % 19,2 13,8 9,0 6,8
Justerad rörelsemarginal, % [1, 2] 19,2 13,8 12,3 10,3
Periodens resultat 162 81 100 225 144
Resultat per aktie, kr 2,42 1,21 3,36 2,15
Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 47 13 444 408
Avkastning på operativt kapital 12m, % 20,5 23,7 20,5 15,9
Nettoskuld/EBITDA 12m, multipel 2,8 1,7 2,8 3,7
Försäljningsvolym, kton 77 75 2 282 281

[1] För helåret 2021 och R 12 m justerat för den avsättning som gjordes under andra kvartalet 2021 om MSEK 76 kopplad till återställning av byggnader och mark i Säffle

[2] För helåret 2021 och R 12 m justerat för den nedskrivning av massabruket i Säffle om MSEK 32 som gjordes under det fjärde kvartalet 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Eriksson, CFO
Tel: 0705 654 257
E-post: niclas.eriksson@nordic-paper.com

Henrik Essén, Head of Strategy and IR
Tel: 0730 573 801
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 07.30 CET.

Författare Cision