Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-12

Nordic Service Partners Holding AB: NSP: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2015

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll den 11 maj 2015
årsstämma i Stockholm varvid årsstämman bland annat beslutade om val
styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jaan Kaber,
Anders Wehtje, Jens Engwall, Jeppe Droob, Eva Gidlöf och nyval av
Johan Abrinder samt omval av Jaan Kaber som ordförande. Ernst &
Young med ansvarig revisor Erik Åström valdes som revisor i
bolaget fram till nästkommande årsstämma.

Vidare fastställde årsstämman moderbolagets och koncernens balans-
och resultat- räkning samt beslutade i enlighet med styrelsens
förslag att lämna utdelning för räkenskapsåret 2014 om 0,25 kronor
per aktie. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Då Styrelsen, med hänsyn till föreliggande bud på NSP, återtagit
förslagen om bemyndigande och utgivande av teckningsoptioner till
ledande befattningshavare bordlades dessa punkter.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till styrelsen med sammantaget

1 375 000 kronor fördelat på 425 000 kronor till ordföranden och 190
000 kronor vardera till övriga fem ledamöter

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2014, innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående
av Jaan Kaber, Carl-Fredrik Herslow såsom ordförande (Long Term AB)
och Peter Bahrke (privat aktieägare), vilken inför årsstämman 2016
skall presentera förslag till ordförande vid stämman,
styrelseledamöter och styrelse-ordförande, i förekommande fall
revisor, styrelsearvode fördelat mellan styrelseordföranden och var
och en av övriga ledamöter, arvode till revisor samt valberedning
inför årsstämman 2016.

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015.

För ytterligare information kontakta:
Jaan Kaber, styrelseordförande, NSP, 0708-787 842,
jaan.kaber@nspab.com

Morgan Jallinder, vd och koncernchef, NSP, 0708-787 843,
morgan.jallinder@nspab.com

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800
miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i
Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i
Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI
Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer
information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/nsp--komm...
http://mb.cision.com/Main/226/9772935/378774.pdf

Författare WKR