Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-06

Nordic Service Partners Holding AB: Styrelsen i Nordic Service Partners Holding AB (Publ) rekommenderar aktieägarna att acceptera DKR Holdings offentliga uppk

Danske Koncept Restauranter Holding ApS ("DKR Holding"), ett bolag med
säte i Danmark, lämnade den 15 april 2015 ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i
Nordic Service Partners Holding AB (Publ) ("NSP") ("Erbjudandet").
Enligt Erbjudandet uppgår vederlaget till 18 kronor kontant för varje
aktie, oavsett aktieslag, respektive 100 procent av nominellt belopp
för varje konvertibel tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln
fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för
redovisning av likvid i Erbjudandet.[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

Den 30 april 2015 rekommenderade styrelsen i NSP aktieägarna och
innehavarna av konvertibler i NSP att vid den tiden inte acceptera
Erbjudandet med hänvisning till bland annat att den fairness opinion
som styrelsen inhämtat utvisat att Erbjudandet inte är skäligt ur
finansiell synvinkel och att det pågick en process att finna
alternativa budgivare.

Med stöd av den fairness opinion som styrelsen inhämtat är det
fortsatt styrelsens bedömning att budpriset inte reflekterar den
långsiktiga potentialen i NSP:s aktie. Styrelsen kan dock konstatera
att ingen av de intressenter styrelsen och dess rådgivare varit i
kontakt med kan antas ha intresse att nu lämna ett alternativt
offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibler
i NSP.

Styrelsen noterar och fäster stor vikt vid att Erbjudandet inte är
villkorat av att någon lägsta anslutningsgrad uppnås, vilket innebär
att DKR Holding kommer att förvärva de aktier och konvertibler som
lämnas in i Erbjudandet. Styrelsen har fått indikationer på att vissa
större aktieägare i NSP kan komma att acceptera DKR Holdings bud.
Ägarbilden i NSP riskerar således att bli mer koncentrerad efter ett
genomförande av Erbjudandet, vilket skulle kunna medföra en försämrad
likviditet i NSP-aktien och eventuellt negativt påverka NSP:s
aktiekurs. Likviditetsaspekten har dock inte bäring på de konvertibla
skuldebreven.

Mot ovanstående bakgrund är det styrelsens sammanvägda bedömning att
risken för en försämrad likviditet i NSP:s aktie med de konsekvenser
detta kan ha på NSP:s aktiekurs på kort och medellång sikt väger
tyngre än den långsiktiga potentialen i NSP:s aktiekurs.

Styrelsen rekommenderar därför enhälligt aktieägarna att, utifrån en
samlad bedömning med hänsyn taget till ovanstående, acceptera
budet.[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) Styrelsen
rekommenderar konvertibelinnehavarna att inte acceptera Erbjudandet.

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)

För frågor, vänligen kontakta:

Jaan Kaber, styrelseordförande, mobil 0708-787 842

Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843

Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj
2015.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Det erbjudna vederlaget
kommer att justeras om NSP genomför utdelning eller annan
värdeöverföring innan vederlag har utbetalats inom ramen för
Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande
belopp per aktie för varje sådan aktie eller annan värdeöverföring

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Jeppe Droob har med
anledning av att han är jävig i sin egenskap av ensam ägare till DKR
Holding inte deltagit i styrelsens beslut.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800
miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i
Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i
Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI
Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer
information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/styrelsen...
http://mb.cision.com/Main/226/9770434/376967.pdf

Författare WKR