Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-30

Nordic Service Partners Holding AB: Uttalande från styrelsen i Nordic Service Partners Holding AB (Publ) med anledning av DKR Holdings offentliga uppköpserbj

Nordic Service Partners Holding AB:s styrelse rekommenderar
aktieägarna och innehavarna av konvertibler i NSP att för närvarande
inte acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från DKR Holding.
Styrelsen har härvidlag särskilt beaktat den fairness opinion som
styrelsen inhämtat och pågående process att finna ett konkurrerande
erbjudande. Utöver det har styrelsen i ett senare skede att bedöma
risken för en försämrad likviditet i NSP:s aktie om annat bud inte
föreligger och liggande bud delvis eller helt går igenom.

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen i Nordic Service Partners Holding AB
(publ) ("NSP" eller "Bolaget") i enlighet med punkten II.19 i Nasdaq
Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden.

Danske Koncept Restauranter Holding ApS ("DKR Holding"), ett bolag med
säte i Danmark, lämnade den 15 april 2015 ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i
NSP ("Erbjudandet"). För mer information se tidigare press release
från 20 april 2015. Jeppe Droob, styrelseledamot i NSP, äger indirekt
29,85 procent av aktierna och rösterna i NSP genom de av honom
helägda bolagen DKR Holding och JE D ApS. Mot bakgrund härav har
styrelseledamoten Jeppe Droob på grund av intressekonflikt inte
deltagit i styrelsens hantering av eller beslut beträffande
Erbjudandet och inte heller i detta uttalande.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 16 april 2015
till och med den 15 maj 2015.

Styrelsens rekommendation
I styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen särskilt beaktat
att:

· styrelsen ser goda förutsättningar till fortsatt stärkt lönsamhet
genom optimerad stordrift av Bolagets restauranger.

· styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter för fortsatt
tillväxt genom etableringen av KFC och TGI Fridays i Sverige
respektive Danmark.

· styrelsen anser att NSP, med den obligationsrefinansiering som
Bolaget genomförde under förra året, har en stark finansiell
ställning vilket ger Bolaget en stark grund inför en kommande
expansion.

· slutsatsen i den fairness opinion från oberoende expertis, Erik
Penser Bankaktiebolag, som styrelsen har inhämtat anger att
Erbjudandet per denna dag inte är skäligt ur finansiell synvinkel för
aktieägarna och innehavarna av konvertibler i NSP, se bilaga till
detta pressmeddelande.

· Erbjudandet inte är villkorat av att någon lägsta anslutningsgrad
uppnås, vilket innebär att DKR Holding kommer att förvärva de aktier
och konvertibler som lämnas i Erbjudandet. Ägarbilden i NSP riskerar
således att bli mer koncentrerad efter ett genomförande av
Erbjudandet, vilket skulle kunna medföra en försämrad likviditet i
NSP-aktien och eventuellt negativt påverka NSP:s aktiekurs.

· det pågår en undersökning av alternativ till Erbjudandet. Som
meddelat den 24 april 2015, har styrelsen anlitat SEB Corporate
Finance som finansiell rådgivare. Styrelsen kan vid denna tidpunkt
dock inte uttala sig om huruvida ett konkurrerande bud kommer att
läggas eller till vilka villkor det i så fall skulle ske.

Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen i NSP aktieägare och
innehavare av konvertibler att för närvarande inte acceptera
Erbjudandet. Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare
information innan acceptfristen för Erbjudandet har löpt ut.

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad DKR Holding har
uttalat i Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som
ett genomförande av Erbjudandet kommer att ha på NSP, särskilt på
sysselsättningen, och sin uppfattning om DKR Holdings strategiska
planer för NSP och de effekter dessa kan förväntas få på
sysselsättningen och de platser där NSP bedriver verksamhet.
Styrelsen noterar att DKR Holding har uttalat att Erbjudandets
genomförande inte förutses medföra några förändringar för ledningen
och anställda i NSP, och att det sammantaget inte förutses några
negativa effekter av Erbjudandets genomförande för NSP:s verksamhet,
sysselsättning eller de platser där NSP idag bedriver verksamhet.
Styrelsen ser ingen anledning att ifrågasätta dessa uttalanden.

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)

För frågor, vänligen kontakta:

Jaan Kaber, styrelseordförande, telefon, mobil 0708-787 842

Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843

Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april
2015.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800
miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i
Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i
Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI
Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer
information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/uttalande...
http://mb.cision.com/Main/226/9767031/374771.pdf

Författare WKR