Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Nordic Waterproofing Holding A/S: DELÅRSRAPPORT, januari-mars 2020

Bra start på 2020
Effekter av Covid-19 kan förväntas

Första kvartalet 2020

· Koncernens nettoomsättning ökade med 18 procent till 670 MSEK
(569), varav organisk tillväxt uppgick till 14 procent.
Företagsförvärv bidrog med 3 procent och valuta med 1 procent

· Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 539 MSEK
(445) och i Installation Services till SEK 151 MSEK (138)

· EBITDA ökade till 32 MSEK (18)
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 2 MSEK (-7)
· Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,2 procent (12,9)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -86 MSEK
(-61)

· Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,37 SEK (-0,44)
Meddelande från VD

Bra start på 2020. Effekter av Covid-19 kan förväntas.

Koncernen uppvisar ett bra första kvartal med hög tillväxt, både vad
gäller omsättning och resultat. Koncernens nettoomsättning i det
första kvartalet ökade med 18 procent jämfört med föregående år, från
569 MSEK till 670 MSEK. Den organiska tillväxten var 14 procent,
företagsförvärv bidrog med 3 procent och valutaomräkningseffekterna
var 1 procent.

EBIT för det första kvartalet var positivt och uppgick till 2 MSEK,
att jämföra med -7 MSEK för motsvarande period föregående år. Det
positiva rörelseresultet förklaras i huvudsak av ökade volymer.

Vi har den 27 mars 2020 reviderat våra utsikter för verksamhetsåret
2020 trots att året har börjat bra med ökad nettoomsättning. Påverkan
på vår koncern från Covid-19 utbrottet är svår att förutsäga, men det
kommer troligtvis att ha en dämpande effekt på försäljningen som ett
resultat av den allmänna ekonomiska utvecklingen. För närvarande
anser vi det inte vara möjligt att ge någon vägledning gällande
rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2020.

Den ökade nettoomsättningen om 18 procent i det första kvartalet
förklaras i huvudsak av stark försäljning inom låglutande tak i
Sverige, Finland och Danmark, men även inom Veg Tech. Medan
rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en
försäljningsökning om 21 procent, ökade rörelsesegmentet Installation
Services med 9 procent.

Som kommunicerats tidigare, implementeras ett omfattande
vinstförbättrings-program inom Taasinge-gruppen, vår verksamhet för
prefabricerade element. Effekterna från programmet har ännu inte
realiserats. I både Taasinge Elementer i Danmark och RVT i Norge har
vi starka orderböcker i slutet av kvartalet.

Distri Pond, som förvärvades i februari 2019 och som är en del av
SealEco, inledde året med något lägre försäljning än föregående år
till följd av påverkan från Covid-19 i Belgien.

Försäljningen av bitumenprodukter i de nordiska länder ökade jämfört
med föregående år. Vi ser ökade marknadsandelar i Norden och upplever
samtidigt en fortsatt stark efterfrågan. Vår verksamhet för gummiduk,
SealEco, är den enda delen av vår verksamhet som hittills har
påverkats av Covid-19 och utsatts för avmattningen på marknaderna i
Storbritannien och Belgien.

Inom segmentet Installation Services var aktiviteten inom verksamheten
för låglutande tak tillfredsställande. Våra danska franchiseföretag
upplever en fortsatt stark marknad och presterade mycket bra under
det första kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT
som överstiger motsvarande period föregående år.

Vi fortsätter fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva
förvärv. Med tanke på den rådande osäkra situationen gällande
påverkan från Covid-19 utbrottet, har vi ökat vårt fokus på
orderingång, kostnadskontroll och kreditkontroll. Vi har också
vidtagit åtgärder för att säkra tillgången på råmaterial för att
garantera leveransförmågan till våra kunder. Våra nuvarande
förvärvsprojekt är på kort sikt satta på vänt i avvaktan på att vi
tydligare kan avläsa effekterna av Covid-19.

Vi följer noggrant utvecklingen av effekterna av Covid-19. Åtgärder
vidtas dagligen för att skydda våra anställdas hälsa, för att ta
ansvar för samhällen och för våra kunder. Det är tillfredsställande
att se att alla våra större produktionsanläggningar är i drift och
att leveranskedjan hittills har fungerat utan någon större störning.
Jag är stolt över, och imponerad av, hur våra chefer och medarbetare
har hanterat denna utmaning, vilket visar på styrkan i vår
decentraliserade affärsmodell.

Med tanke på den nuvarande svårigheten att bedöma effekterna av
Covid-19 är vi inte i stånd att ge någon vägledning för 2020. I vår
verksamhet har vi stor beredskap för en snabbt föränderlig situation.
Under dessa osäkra tider fokuserar vi på att säkerställa vår
kapacitet att leverera i enlighet med våra kunders krav, medan vi
förbereder oss för att omedelbart minska vår kostnadsbas ifall
efterfrågan skulle minska.

Vejen den 4 maj 2020

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 4 maj 2020 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en
telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och
medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en
webbsändning på www.nordicwaterproofing.com
(https://tv.streamfabriken.com/nordic-waterproofing-q1-2020).
Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas
tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-505 583 58
Från Danmark: +45 78 72 32 52
Från Storbritannien: +44 33 3300 9268

För mer information, vänligen kontakta
Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Per-Olof Schrewelius, CFO & investerarrelationer tel: 0707 82 79 58

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing
Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj
2020, kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/13997/3102884/1240923.pdf

Författare Cision News