Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-30

NOTEs bokslutskommuniké 2022

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december)

  • Försäljningen ökade med 28% till 1 038 (814) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 8%. Vidarefakturering av extraordinära kostnadsökningar av

  elektronikkomponenter hade ingen väsentlig påverkan på tillväxten då motsvarande vidarefakturering förekom även under fjärde kvartalet föregående år.

  • Rörelseresultatet uppgick till 129 (87) MSEK och motsvarade en rörelsemarginal om 12,3% (10,6%). Justerat för resultateffekten om +15 MSEK kopplad till återföring av 50% av

  den befarade kundförlust om 30 MSEK som gjordes under Q3, samt rensat för valutaomvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor samt vidarefakturering av
  extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter väsentligen utan marginal ökade det underliggande rörelseresultatet med 41% till 111 (79) MSEK. Motsvarande
  underliggande rörelsemarginal ökade med 1,0 procentenheter till 11,2% (10,2%).

  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 123 (82) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 99 (68) MSEK, vilket motsvarar 3,44 (2,39) SEK/aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 23 (-44) MSEK, vilket motsvarar 0,79 (-1,54) SEK/aktie. I kvartalets kassaflöde ingår utbetalning av tilläggsköpeskilling för förvärvet av

  engelska iPRO ifjol med -16 MSEK. Kassaflödet för motsvarande kvartal föregående år påverkades av utbetalningen för förvärvet av engelska iPRO med -12 MSEK. Justerat för
  förvärvsrelaterade utbetalningar uppgick periodens kassaflöde till +39 (-32) MSEK.

Finansiell utveckling under januari-december

  • Försäljningen ökade med 39% till 3 687 (2 643) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 20%. Cirka 5% av försäljningen utgjordes av

  vidarefakturering av extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter.

  • Rörelseresultatet uppgick till 345 (251) MSEK vilket motsvarade en rörelsemarginal om 9,3% (9,5%). Justerat för den befarade kundförlusten om netto -15 MSEK, samt rensat för

  valutaomvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor samt vidarefakturering av extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter väsentligen utan
  marginal ökade det underliggande rörelseresultatet med 49% till 372 (249) MSEK. Motsvarande underliggande rörelsemarginal ökade med 1,0 procentenheter till 10,6% (9,6%).

  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 311 (237) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 254 (194) MSEK, vilket motsvarar 8,79 (6,82) SEK/aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -31 (-142) MSEK, vilket motsvarar -1,07 (-4,97) SEK/aktie. I årets kassaflöde ingår utbetalningen för förvärvet av NOTE Herrljunga med

  -17 MSEK samt utbetalning av tilläggsköpeskilling för förvärvet av engelska iPRO ifjol med -16 MSEK. Fjolårets kassaflöde påverkades av utbetalningen för förvärvet av engelska
  iPRO med -80 MSEK. Justerat för förvärvsrelaterade utbetalningar uppgick årets kassaflöde till +2 (-62) MSEK.

Utdelning
För att säkerställa maximal finansiell handlingsfrihet under den pågående strukturomvandlingen av branschen föreslår styrelsen att ingen utdelning utgår för 2022.

Vd-kommentar - Stark utveckling för NOTE under året med hög tillväxt och rekordstarkt rörelseresultat trots utmaningarna på marknaden.
"NOTEs verksamhet utvecklades rekordstarkt under året. Försäljningstillväxten för 2022 uppgick till 39%. I Q4 såg vi vår starkaste försäljningssiffra hittills då vi som koncern för första gången omsatte över 1 miljard i ett enskilt kvartal. Fjärde kvartalets omsättning om 1 038 MSEK innebar en tillväxt om 28%.  

Även lönsamhetsmässigt utvecklades NOTE starkt under året. Det underliggande rörelseresultatet för 2022 ökade med 49% till 372 MSEK. Den underliggande rörelsemarginalen ökade till 10,6%, en ökning med 1,0 procentenheter. I Q4 uppgick det underliggande rörelseresultatet till 111 (79) MSEK och motsvarade en underliggande rörelsemarginal om 11,2% (10,2%). Den starka utvecklingen kommer trots en utmanande marknad, bland annat kopplat till en fortsatt osäker marknad för elektronikkomponenter.

Vi har ett starkt orderläge med flera spännande kunder och projekt i uppstartsfas och vi ser goda möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling. Utifrån nuvarande marknadssituation ser vi goda möjligheter att nå en omsättning för Q1 om 1 miljard SEK vilket motsvarar en tillväxt om 25%. För helåret 2023 upprepar vi vår guidning om en försäljning om minst 4 miljarder SEK. Vi ligger väl till för att nå våra långsiktiga mål avseende tillväxt, lönsamhet och hållbarhet", säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké för 2022 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note-ems.com, och bifogas detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en presentation för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 19 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 687 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.
Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023 klockan 08.30 CET.

Författare Cision