Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-23

Novus Group: DELÅRSRAPPORT Q1 - JULI 2020 till SEPTEMBER 2020

Perioden juli - september jämfört med samma period 2019

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 9 046 (6 995)
  • Resultat före skatt uppgick till kSEK -672 (-3 394)
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 11 319 (9 233)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 7 247 (5 112)

Bolaget i sammandrag

Juli - sep Juli - sep Helår
(kSEK) 2020 2019 2019/2020
Nettoomsättning 9 046 6 995 55 930
Rörelseresultat -679 -3 388 582
Resultat efter skatt -672 -3 394 414
Rörelsemarginal, % -7,5% -48,4% 1,0%
Resultat per aktie, SEK -0,06 -0,33 0,04
 

VD RAPPORT

När jag skriver detta är det återigen skärpta covid-restriktioner. Råden svänger snabbt och det är svårt att veta vad som kommer imorgon. Men det visar också på vikten av att snabbt få korrekt kunskap. Människors beteende ändras från en dag till en annan på grund av förändrade restriktioner. En beteendeförändring som denna är det bara tillförlitliga undersökningar som kan fånga. Samhället måste fortsätta och som medborgare gör vi alla så gott vi kan. Coronapandemin ledde inte till en nedstängning av samhället och Sverige klarade sig ändå rätt lindrigt ur det i våras. Novus fanns där som tillförlitlig kunskapsleverantör, vilket syns i Novus första delårsrapport - en kraftig omsättnings- och resultatförbättring som jag är otroligt stolt över.

Novus permitterade inte i våras utan vi var fast övertygade om att kunskap behövs mer än någonsin. Vi som organisation är också väl rustade för distansarbete sedan lång tid tillbaka. Så det fanns inget som hindrade oss från att göra vårt jobb.

Vi har också bidragit med värdefull kunskap till samhället, tydligast vad gäller pandemin. Bland annat var Novus först med att lyfta problemet med långtidssjuka. Vi var även först med att lyfta att sjukdomen fanns i Sverige redan i slutet på 2019. Våra undersökningar har sedan dess blivit bekräftade av forskare och i annan statistik, något vi är mycket stolta över. Särskilt stolta är vi över att ha visat hur tidiga våra undersökningar är som indikatorer. Våra rapporter kom månader innan någon annan uppmärksammade problemen. Att undersökningar fungerar vet vi redan, men här blev det tydligt för hela världen att våra undersökningar stämde från början när de kontrollerades i efterhand mot andra källor.

Novus är med andra ord en tillförlitlig källa till kunskap - i vissa lägen den enda. Novus är dessutom ofta först med avgörande fakta, såsom blev tydligt i början av coronakrisen. För gör man som vi gör och går till källan för mänskligt beteende: människan, så minskar risken för fel och man får snabbt reda på trender och beteendeförändringar. Vi kan också fråga varför man gör det man gör. Novus kan därför inte vara bättre positionerade än vi är nu.Därmed stänger vi stolt ett första delår med vetskapen om att vi gör nytta. Nytta för våra kunder och även för samhället i en tid då prövningarna är stora. Ett delår som för oss börjar med sommarsemester vilket naturligt är ett förlustkvartal. Men vi överträffade nog de flestas förväntningar på bolaget med ett så mycket starkare resultat under en global pandemi.

Väsentliga händelser under perioden juli - september 2020

Novus har under perioden fått många nya kunder, en del offentliga upphandlingar med ramavtal som sträcker sig flera år framåt i tiden. Ett tecken på vår tillväxt är att 60 % av våra kunder nu är inom den privata sektorn.

Novus genomförde en omorganisation för att fortsätta utveckla den nya tidens kunskapsföretag. För att bli en allt bättre leverantör av fakta och kunskap till allt fler kunder. Det innebär också att vi kan skapa en stabilare organisation som är bättre rustad för en fortsatt tillväxt med en bra affär i grunden.

Novus Coronastatus fortsätter. Dessa undersökningar uppmärksammas mer och Novus är faktakällan inom fler områden kring denna mystiska pandemi. Till exempel lyfte SVT:s Vetenskapens värld Novus undersökningar som fakta kring antal coronasmittade och antal långtidssjuka. Det är fortfarande den enda aktuella undersökningen som över tid följer svenskarnas hälsotillstånd.
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolaget har under bolagstämman den tredje november 2020 beslutat att byta räkenskapsår från brutet till kalenderår. Detta räkenskapsår avser juli 2020 till december 2020 och nästa räkenskapsår avser perioden 0101 - 1231.
 

Omsättning och resultat

Omsättning för kvartal 1, perioden juli till september 2020, uppgick till kSEK 9 046 (6 995). Resultat före skatt uppgick till kSEK -672 (-3 394).

Likviditeten är god och uppgick vid periodens slut till kSEK 7 247 (5 112).

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets kassaflöde för perioden uppgår till kSEK -512 (-4 203). Bolagets likvida medel uppgår per den 30 september 2020 till kSEK 7 247 (5 112), exklusive outnyttjad beviljad checkräkningskredit om kSEK 2 000 (0). Soliditeten per den 30 september 2020 uppgick till 50,5% (44,9%) och eget kapital uppgick den 30 september 2020 till kSEK 11 319 (9 221). Eget kapital per aktie är SEK 1,09 (0,89).

Redovisnings- och värderingsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i BFNAR 2012:1.
 

Vår aktie

Novus är sedan 2007 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet NOVU.

Vid perioden avslut uppgick aktiekapitalet till 2 074 kSEK fördelat på 10 372 250 aktier.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Författare Cision