Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-23

Novus Group: DELÅRSRAPPORT Q3 - JULI 2021 till SEPTEMBER 2021

Perioden juli - september 2021 jämfört med samma period 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 11 102 (9 046)
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK - 1 191 (-679)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,11 (-0,06)
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 14 562 (11 319)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 7 731 (7 247)

Perioden januari - september 2021 jämfört med samma period 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 50 671 (41 184) 
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK 2 547 (1 847)
 • Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 2 022 (1 451)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,14)

*Jämförelseperioderna avser flera räkenskapsår på grund av det förkortade räkenskapsåret juli - december 2020.

VD-kommentar

Novus ökade omsättningen i kvartal 3, 2021 med 23 % jämfört med föregående år. Även januari till september, 2021 ökade med 23 %. Samtidigt ökade vinsten för samma period, januari - september 2021, med 39 % jämfört med föregående år.

Det tredje kvartalet, som omfattar sommarmånader med semesteruttag och lägre efterfrågan, är planerade förlustmånader för Novus. Det innebär att det negativa resultatet för det tredje kvartalet är väntat. Vår tillväxt är dock tydlig och trots en mindre förlust för kvartalet är vår ackumulerade vinst betydligt högre än motsvarande period föregående år.

Att Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag är en delförklaring till resultatförbättringen då den starka varumärkeskännedomen bidrar till fler affärer, ökad omsättning och därmed bättre resultat jämfört med föregående år. Den positiva ekonomiska utvecklingen handlar också om ett ökat kundfokus från Novus sida. 

Flera strategiska nyrekryteringar har genomförts under perioden och fokus framåt är fortsatt organisk tillväxt med bibehållen god lönsamhet. 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Väsentliga händelser under perioden juli - september 2021

 • Novus välkomnar vår nya försäljningschef Lena Rodén och har under perioden anställt ytterligare 4 medarbetare.
 • Novus tecknar ett ramavtal med Svenska Spel där syftet är att stödja Svenska Spels organisation med kvantitativa- och kvalitativa undersökningar. Ramavtalet gäller AB Svenska Spel, Svenska Spel Sport & Casino samt Casino Cosmopol AB och löper om 1 år med möjlighet till förlängning.  
 • Novus har inlett samarbete med ytterligare två mediehus, Bonnier News/Resumé samt tidningen Fokus.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Novus samarbetar för första gången med Internetstiftelsen i undersökningen "Svenskarna och internet".

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill de bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Nytt för i år är att Internetstiftelsen hjälp av Novus utvecklat metoden för undersökningens genomförande.

Undersökningen presenterades av Internetstiftelsen den 26 oktober.

Omsättning och resultat

Omsättningen för perioden juli - september 2021, uppgick till kSEK 11 102 (9 046). Resultat före skatt uppgick till kSEK -1 191 (-679).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets kassaflöde för perioden uppgår till kSEK -2 383 (-512). Bolagets likvida medel uppgår per den 30 september 2021 till 7 731 (7 247). Soliditeten per den 30 september 2021 uppgick till 52,73% (50,59%) och eget kapital uppgick den 30 september 2021 till kSEK 14 562 (11 319). Eget kapital per aktie är SEK 1,40 (1,09).

Vår aktie

Novus är sedan 2007 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet NOVU. Vid periodens avslut uppgick aktiekapitalet till 2 074 kSEK fördelat på 10 372 250 aktier.

Redovisnings- och värderingsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i BFNAR 2012:1. Principerna är oförändrade med föregående år.

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2021                                                                                                                                                           22 februari 2022

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm 23 november 2021

Torbjörn Sjöström

För ytterligare information kontakta

Verkställande direktör Torbjörn Sjöström                     torbjorn.sjostrom@novus.se                   

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Författare Cision