Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-02

Novus Group: Kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseordförande

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdag den 17 mars 2020, kl 11.00 i
Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59,
Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 10.30.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämma ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 11 mars 2020;

och

(ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 onsdag den 11 mars 2020 via post till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till info@novus.se (info@novusgroup.se).

I anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att delta i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier
i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar
omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i
god tid före onsdag den 11 mars 2020 då sådan omregistrering skall
vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före
stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Val av styrelseordförande
9. Stämmans avslutande.

Förslag under punkten 8; Val av styrelseordförande

Nuvarande styrelseordföranden Bertil Jacobson har meddelat att han
lämnar posten som styrelseordförande i samband med den extra
bolagsstämman. Valberedningen föreslår därmed att Jan Scherman
nyväljs som styrelseordförande. Om bolagsstämman beslutar i enlighet
med valberedningens förslag, medför det således att styrelsen
därefter består av 7 ledamöter, nämligen Jan Scherman
(styrelseordförande), Torbjörn Sjöström, Kristin Sjöström, Bertil
Jacobson, Micael Dahlén, Murat Yigit och Suzan Engel.

Jan Scherman har tidigare varit vd på TV4 och har många års erfarenhet
av ledande positioner från public service, Bonnier-koncernen och
Aftonbladet bakom sig.

Valberedningen bedömer att Jan Scherman har en kompetens och bakgrund
som passar väl för bolagets styrelsearbete.

Övrigt
Vid stämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet
att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för
någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i mars 2020

Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med metoder
bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få
kunskap. Det går ut på att beskriva och förklara, för att skapa
förståelse. En undersökning från Novus består av två delar,
datainsamling och analys. Novus' kunder vill generellt ha svar på
Hur; hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.

För att förstå det behöver man svar på tre saker:
VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför
och ger råd om hur detta är användbart i kundens verksamhet.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och
rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad
(varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty
(kund & medarbetare).

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm. Bolaget
är noterat på Spotlight stockmarkets (hette tidigare Aktietorget)
sedan juni 2007.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/novus-group/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/11554/3047785/1202050.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.