Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-24

NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter Årsstämma

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 23 april 2015
fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 0,50 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning ska vara 27 april 2015. Utbetalning beräknas ske
torsdagen den 30 april 2015.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Stämman
beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter
till åtta och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av
styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Christian Hahne, Per-Olof Jämtberg,
Anders Öquist, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Rickard Backlund samt nyval av
Elisabeth Norman. Till styrelsens ordförande omvaldes Rickard Backlund.

Styrelsearvode ska utgå med 75.000 kronor till var och en av de stämmovalda
ledamöterna och med 200.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av
investeringskommittén ska erhålla ett tilläggsarvode med 50.000 kronor till
var och en. Ledamot i revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode med
25.000 kronor till var och en. Besluten innebär att det totala
styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i utskott/kommittéer, uppgår
till 1 000 000 kronor.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
Stämman beslutade att oförändrade principer skall gälla för valberedningen och
att dessa gäller tills vidare.
Stämman valde KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Årsstämman bemyndigande styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen - med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt - besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd
teckningslikvidsvolym om högst 4 800 000 aktier. Betalning för tecknade
aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning
eller apport.

Skälet till att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda aktier till
investerare i samband med ett eller flera förvärv. De nya aktierna skall
emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31
798,andreas@np3fastigheter.se

Rickard Backlund, styrelsens ordförande, telefon 070 655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 april 2015, kl. 07.00.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt
uthyrningsbar yta uppgår till cirka 490 000 kvm fördelat på 127 fastigheter
inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter.
Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle,
Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 3,4
miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs
mer på www.np3fastigheter.se.

Fullständigt protokoll årsstämma 150423
http://hugin.info/163909/R/1914176/683918.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

HUG#1914176

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.