Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-14

NP3 Fastigheter avser att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående seniora icke säkerställda obligationer

NP3 Fastigheter AB (publ) ("Bolaget" eller "NP3") har mandaterat Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera möten med obligationsinvesterare den 15 september 2022 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK under existerande MTN-program (de "Nya Gröna Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar samt för refinansiering av de utestående Obligationerna som definieras nedan.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder NP3 innehavare av Bolagets utestående SEK obligationer med förfall i mars 2023 med ISIN SE0013109485 ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") till ett pris om 100,20 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet kommer vara begränsat till en total nominell volym motsvarande volymen av de Nya Gröna Obligationerna. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 14 september 2022 ("Återköpsdokumentet"). Återköpet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna.

Innehavare av Obligationerna som på ett giltigt sätt deltar i Återköpserbjudandet kommer vara berättigade att få prioriterad tilldelning av de Nya Gröna Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. På motsvarande sätt kan innehavare av Obligationer som tecknar sig för de Nya Gröna Obligationerna erhålla prioritet i Återköpserbjudandet.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 16 september 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget.

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://www.np3fastigheter.se/investerare/obligationslan

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) är bookrunners och deal managers och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2022 kl. 10.45 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Författare Cision