Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

NP3 Fastigheter: Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 ("NP3
Fastigheter"), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2020 kl.
13:00 på Filmstaden, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar
kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn
till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att
anpassa arrangemanget vid årsstämman:

· Aktieägarna ombeds att poströsta alternativt rösta via ombud i
syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid
årsstämman.

· Aktieägarna ombeds att avstå från att ta med biträden om dessa kan
avvaras.

· Antalet närvarande från styrelse, ledning och personal kommer att
minimeras.

· Ingen förtäring eller dryck serveras.
· Under förutsättning av årsstämmans godkännande avser bolaget att
webbsända årsstämman för aktieägare som i förväg anmäler intresse
till agarservice@np3fastigheter.se. Följande av årsstämman via
webbsändningen medför inte rösträtt eller möjlighet att yttra sig.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9
juni 2020,

- dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt
person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig
hos bolaget per post till NP3 Fastigheter AB, Årsstämman, Box 12, 851
02 Sundsvall eller per e-post till agarservice@np3fastigheter.se,
senast den 9 juni 2020.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock
endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det
sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin
rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av
registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk
person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande
behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress
senast den 9 juni 2020. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.
Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även
tillgänglig på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid
före den 9 juni 2020 genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid
stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden
AB senast den 9 juni 2020.

Poströstning
Styrelsen i NP3 Fastigheter har beslutat att aktieägarna får utöva sin
rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom poströstning
enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. NP3
Fastigheter uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte
att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid
årsstämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning
av viruset som orsakar covid-19.

En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för
poströstning. Formuläret finns tillgängligt på NP3 Fastigheters
hemsida, www.np3fastigheter.se. Det ifyllda formuläret för
poströstning, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara
NP3 Fastigheter tillhanda senast den 10 juni 2020 kl. 17.00 och ska
skickas via post till: "NP3 Fastigheter AB, Årsstämman, Box 12, 851
02 Sundsvall", eller via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se.
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis
och/eller annan behörighetshandling biläggas formuläret för
poströstning. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret för
poströstning.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade) samt anmälan till årsstämman måste ha skett
senast den 9 juni 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier i bolaget 54 338 946 stamaktier och 24 850 000 preferensaktier
vilket innebär sammanlagt 79 188 946 aktier. Varje stamaktie
berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en
tiondels röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till
56 823 946 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman erhålla upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan
göra det via brev till NP3 Fastigheter AB, Årsstämman, Box 12, 851 02
Sundsvall eller via e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast
den 9 juni 2020.

Styrelsens förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019 och i
anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för
verksamheten.

7. Beslut:
- a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019,

- b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar
för utdelning,

- c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer samt i anslutning
därtill valberedningens redogörelse för sitt arbete och sina förslag.

9. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av
revisorer.

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

12. Beslut om instruktion för utseende av valberedning.
13. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2020/2023 genom (A)
emission av teckningsoptioner till dotterbolaget NP3 Förvaltning AB
och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till
anställda i bolaget eller dess dotterbolag.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom
nyemissioner av aktier.

15. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att vidta
mindre justeringar i årsstämmans beslut.

16. Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag till årsstämma 2020

Inför årsstämman 2020 består valberedningen, i enlighet med beslut vid
NP3 Fastigheters årsstämma 2019, av Johannes Wingborg (utsedd av
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), ordförande i valberedningen,
David Mindus (utsedd av AB Sagax / Satrap Kapitalförvaltning AB),
Lars Göran Bäckvall (utsedd av Poularde AB) och Anders Nilsson (i
egenskap av styrelseordförande för NP3 Fastigheter).

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 beslutar enligt de förslag
som redovisas nedan. Valberedningens motiverade yttrande beträffande
valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens
ledamöter samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt
arbete finns på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Förslag till beslut avseende punkt 1, Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår Anders Nilsson, styrelseordförande i NP3
Fastigheter, som ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8, Antal styrelseledamöter och
revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter utan suppleanter för tiden fram till slutet av
nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att bolaget skall ha
en (1) revisor utan revisorssuppleant för tiden fram till slutet av
nästa årsstämma.

Förslag till beslut avseende punkt 9, Arvoden åt styrelseledamöterna
och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna, för tiden
fram till slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 330 000 kronor
till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till envar av de
övriga av stämman valda styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår
vidare att om styrelsen inrättar ett revisionsutskott som inte består
av hela styrelsen ska arvode utgå med 150 000 kronor att delas mellan
ordföranden och ledamot eller ledamöter i revisionsutskottet enligt
beslut av styrelsen. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete.
Totalt uppgår styrelsearvodet till 1 140 000 kronor (1 265 000
kronor) inklusive arvode till ledamöter i revisionsutskottet.
Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode skall utgå enligt
godkänd räkning.

Förslag till beslut avseende punkt 10, Val av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma, att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna
Lars Göran Bäckvall, Åsa Bergström, Nils Styf, Mia Bäckvall Juhlin
och Anders Nilsson. Valberedningen föreslår vidare omval av Anders
Nilsson som styrelseordförande och nyval av Nils Styf som vice
styrelseordförande. Gunnar Lindberg har avböjt omval till styrelsen.
Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter
återfinns på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval
av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.
KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens
förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Mattias Johansson
kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor för revisionen.

Förslag till beslut avseende punkt 12, Instruktion för utseende av
valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 antar följande instruktion
för utseende av NP3 Fastigheters valberedning och att denna ska gälla
till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av
valberedning fattas av stämman.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska vara styrelsens
ordförande. Övriga tre ledamöter ska utses genom att styrelsens
ordförande senast sju månader före årsstämman kontaktar de till
röstetalet tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s
förteckning över registrerade aktie...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.