Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

NP3 Fastigheter: NP3 Fastigheter Delårsrapport januari - mars 2020

Delårsrapport januari - mars 2020

· Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 266 mkr (246 mkr motsvarande period 2019).
· Driftöverskottet ökade med 14 procent till 181 mkr (159).
· Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 120 mkr (103). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 17 procent motsvarande
1,97 kr per stamaktie (1,69).
· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18 mkr (36).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 89 mkr (105) motsvarande 1,41 kr per stamaktie (1,73).
· Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 310 mkr (-118) varav 234 mkr (156) avsåg förvärv av fastigheter.

Justerat utdelningsförslag

· Styrelsen föreslår att utdelningen per stamaktie justeras till 1,70 kr att utbetalas vid ett tillfälle, att jämföras med tidigare förslaget om 3,40 kr
med två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kr. Avstämningsdag
för utdelningen föreslås till den 16 juni.

· Justeringen av förslaget orsakas av osäkerheten som covid-19 medfört. Styrelsen kan komma att föreslå en extra bolagsstämma till hösten
att dela ut ytterligare 1,70 kr per stamaktie.
· Förslaget avseende utdelning på utgivna preferensaktier är oförändrat om 2 kr per aktie.

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Att sammanfatta årets första kvartal i ord är utmanande. Vi genomgår
den största krisen sedan andra världskriget och vi vet inte hur länge
den kommer att pågå eller hur djup den kommer att bli. Detta faktum
gör det omöjligt att kvantifiera dess konsekvenser. Ser vi till
första kvartalet så har covid-19-pandemin inte påverkat NP3 nämnvärt,
men ser vi till de följande kvartalen är en påverkan oundviklig.
Humanitärt bland våra nära och ekonomiskt.

Trots allt som händer i vår värld idag ser jag en framtid, där jag
hoppas på större ödmjukhet och mer omtanke om varandra. Jag tror
liksom många andra att vissa trender har påskyndats av pandemin. Vi
kommer nog resa mindre, se en större produktion i närområden och en
ökad digitalisering, som några exempel. Förändringar som jag tror är
av godo för NP3.

Kvartalet
Vi började året med en ambition att utöka vårt fastighetsbestånd genom
förvärv och projekt drivet av hyresgästanpassningar och
nybyggnationer. Vi kom en bit in i mars, en bit in i vår tillväxt då
covid-19 slog till i Europa och Sverige. I denna tid valde vi att
revidera våra planer för att på bästa sätt kunna möta kommande
svängningar. Vi valde att säkerställa likviditet dels genom nya
lånelöften, dels genom att minska våra investeringar i förvärv, för
att kunna genomföra satsningar i våra befintliga fastigheter och för
våra befintliga kunder. Efter krisens ankomst har NP3 genomfört
förvärv där befintliga kunder varit hyresgäster eller där vi sett
större mervärde än bara en bra avkastning på fastighetsnivå. Efter
periodens utgång har vi förvärvat två fastigheter. En i Östersund med
en befintlig kund som hyresgäst där vi ser ett värde i fortsatt
gemensam expansion, samt en fastighet i Skellefteå där vi sedan
tidigare äger de direkt anslutande fastigheterna.

Sedan covid-19-krisens ankomst har vi även påbörjat projekt om 27
miljoner kronor som syftar till att öka uthyrningsgraden och ge en
god avkastning på investerat kapital. Totalt har vi under första
kvartalet investerat drygt 300 miljoner kronor i projekt och förvärv.
Fastighetsbeståndet har vuxit i värde med 13 procent till drygt 11,7
miljarder kronor sedan samma period i fjol. Förvaltningsresultatet
uppgår till 120 miljoner kronor och motsvarar en tillväxt på 16
procent. Förvaltningsresultat för kvartalet påverkas av en mer
konservativ syn på kundfordringar, givet dagens marknadsläge, med en
reservering på 3 miljoner kronor.

I spåren av covid-19-pandemin har styrelsen valt att föreslå en
justerad utdelning på stamaktierna till årsstämman. Det ursprungliga
förslaget innebar en utdelning om 3,40 kronor fördelat på två
utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kronor. Det justerade
förslaget innebär att vid ett tillfälle, med förslag till
avstämningsdag den 16 juni, dela ut 1,70 kronor. Ambitionen är att
till hösten, när visibiliteten och de långsiktiga effekterna av
covid-19 kan förväntas vara tydligare och lättare att bedöma, kalla
till en extra bolagsstämma och föreslå en ytterligare utdelning om
resterande 1,70 kronor. Det justerade förslaget från styrelsen är en
försiktighetsåtgärd som vidtas för att, i denna turbulenta tid, på
bästa sätt kunna tillvarata våra aktieägares intressen. Förslaget
till utdelning på preferensaktierna är oförändrat.

Framtiden
Inför framtiden är osäkerheten stor. Vi kan konstatera att det
justerade hyresvärdet som förföll till betalning per sista mars har
influtit till 97 procent. Vi har i förhandlingar med ett fåtal
hyresgäster dock gjort eftergiften att tillåta månadsvis betalning av
hyran för det andra kvartalet samt att tillåta månadsbetalning i
efterskott. Vi har accepterat rabatter på totalt 4 miljoner kronor
varav vi estimerar med 1,5 miljon kronor i ersättning från det
statliga stödpaketet. Av maj månads justerade hyresvärde har
inbetalningar per förfallodagen skett i samma nivå som vid tidigare
månadsförfall. Med flertalet av de kunder som inte betalat pågår
affärsmässiga förhandlingar. NP3 kommer försöka hjälpa så många som
möjligt men det bygger på en långsiktig affärsmässighet tillsammans
med våra kunder.

Avslutningsvis
NP3 hade tillgänglig likviditet och kreditfaciliteteter som vid
periodens utgång uppgick till 435 miljoner kronor. Under kvarvarande
delen av året har NP3 138 miljoner kronor att refinansiera i bank.
Tillgång till likviditet är viktigt för uthyrningsarbetet som trots
dessa tider fortgår. Att kunna genomföra hyresgästanpassningar för
att optimera lokaler är mer viktigt än någonsin. Under första
kvartalet uppgick nettouthyrningen till 5 miljoner kronor varav
nästan 4 miljoner kronor avser mars. Inte stora tal - men viktiga, då
vi vet att antalet konkurser kommer att öka och då jag förväntar mig
en sjunkande efterfrågan på lokaler i närtid. Men som jag brukar
påpeka kan vi även under dessa förutsättningar erbjuda lokaler till
ett pris som kraftigt understiger nyproduktion, då snittvärdet för
vårt fastighetsbestånd uppgår till 8 500 kronor per kvadratmeter.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till NP3s alla medarbetare
som i den utmanande situationen vi befinner oss i fortsatt genererar
en god kvalitet på sitt arbete. Det har bland annat lett till nämnda
positiva nettouthyrning och till att den påverkan som covid-19 haft
på NP3 hittills varit begränsad.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på
kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i
främst norra Sverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsbeståndet
till 1 381 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 368 fastigheter
främst inom segmenten industri/logistik, handel och kontor.
Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall,
Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den
31 mars uppgick till 11 730 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i
Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ.) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/np3-fastigheter/r/np3-fastigheter-delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/18887/3103773/1241600.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.