Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Numisbing: Kallelse till ordinarie Årsstämma för Numisbing AB (publ)

Aktieägarna i Numisbing AB (publ), 559196-1908, kallas härmed till
ordinarie Årsstämma den 22 juni 2020, kl. 09.00 i RSM Stockholms
lokaler på Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, 11356 Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och
rösträttsregistrerad i den av Nordiska Värdepappersregistret
(NVR.se), Reguity Group AB (publ) förda aktieboken senast fem
vardagar före bolagsstämman och dels anmäla sitt deltagande per post
till Numisbing AB (publ), c/o RSM Stockholm, Birger Jarlsgatan 57 B,
3 tr, SE-11356 Stockholm, eller per e-post till
lars.wolf@numisbing.com, senast fem vardagar före bolagsstämman.

Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, samt adress och telefonnummer. I
anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde
till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig
företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan.

OMBUD / REPRESENTATIVES
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid
Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt.
Representanter för juridiska personer ska till stämman medta
fullmakter (i original), registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda
ner via www.numisbing.se samt sänds ut till de aktieägare som så
begär och uppger sin postadress.

Those shareholders who wish to be represented by representatives at
the AGM must issue a written and dated power of attorney to the
representatives. Representatives who represent legal persons shall at
the General Meeting display power of attorneys, registration
certificates and other authorisation documents. A power of attorney
form is available for downloading via www.numisbing.se and is sent to
those shareholders who request it and state their postal address.

Årsredovisning finns att hämta på Numisbing AB, c/o RSM Stockholm,
Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, 113 56 Stockholm.

Stockholm den 22 maj 2020.

Styrelsens ordförande i Numisbing AB (publ)

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet for styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
eventuella revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och
eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibler och teckningsoptioner

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

Styrelsen har framlagt följande förslag.

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till stämmans ordförande väljs
styrelseordföranden Lars Wolf

Punkt 7: Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2019.

Punkt 8: Fyra ordinarie styrelseledamöter. En revisor.

Punkt 9: Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om totalt
600.000 kronor

fördelat med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000
kronor till respektive övrig ledamot.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Följande ordinarie ledamöter föreslås: Omval av Lars Wolf,
Ramkumar Sarangapani, Anthony Godinho, samt nyval av Ramesh
Chandrasekaran. Lars Wolf föreslås som styrelsens ordförande

Till revisor i bolaget föreslås omval av det registrerade
revisionsbolaget Moore Stephens AB med

Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om
bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner.

Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller
finansiering.

About NUMISBING:

NUMISBING AB is a Numismatics & Arts company headquartered in
Stockholm, Sweden, with business operations based in Dubai, United
Arab Emirates. It is currently in the process of listing on the
Nasdaq First North Stock Exchange in Stockholm, Sweden. Since its
inception in 2012, Numisbing has grown into a leading Numismatics
company in the Middle East Region, with a market share close to 75
percent.

For more information, contact Ramkumar Sarangapani, Chairman of the
Board Numisbing AB, Tel. +971 50 588 1838, Email:
ramkumar@numisbing.com, or Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel.
+ 46 (0)708-14 44 00, Email: jan@delecta.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/numisbing/r/kallelse-till-ordinarie-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/18496/3118104/1252225.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.