Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj - 31 oktober 2019

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

* Oasmias depåbevis avnoterades från NASDAQ i USA för att minska
komplexitet och kostnader.
* Oasmia rekryterade två General Managers till bolagets ledningsgrupp. 
* Oasmia publicerade sin årsredovisning för 2018/2019 och reviderade
räkenskaper efter nedskrivningar. Bolagets revisor avstyrkte
beviljande av ansvarsfrihet för tidigare styrelse.
* Den av Oasmias styrelse anlitade särskilde granskaren, Svante
Forsberg (Deloitte), lämnade sin rapport kring utredning av
ansvarsfrågor inför kommande årsstämma.
* Årsstämman i Oasmia beslutade att bevilja de nuvarande
styrelseledamöterna, valda vid den extra bolagsstämman den 19 mars
2019, och den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet
gentemot bolaget för förvaltningen för den tid årsredovisningen
omfattade. Stämman beslutade om att inte bevilja ansvarsfrihet för
den tidigare styrelsen. Stämman beslutade även att gränserna i
bolagsordningen om aktiekapital och antal aktier ändras.
* Styrelsen i Oasmia föreslog en företrädesemission om cirka 400 MSEK
och kallade till extra bolagsstämma den 6 november 2019.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

* Michael af Winklerfelt utsågs till ny CFO.
* En extrastämma beslutade om att bemyndiga styrelsen i Oasmia att
genomföra den föreslagna nyemissionen av aktier med företrädesrätt
för Oasmias aktieägare.
* Efter en fulltecknad företrädesemission tillfördes Oasmia cirka 399
MSEK före avdrag för emissionskostnader.

ANDRA KVARTALET 1 augusti ? 31 oktober 2019

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 252 tkr (158)1
* Rörelseresultatet var -47 581 tkr (-22 627)
* Resultatet efter skatt uppgick till -18 454 tkr (-60 982)
* Resultatet per aktie var -0,07 kr (-0,33)

PERIODEN 1 maj ? 31 oktober 2019

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 433 tkr (287)1
* Rörelseresultatet var -83 491 tkr (-49 199)
* Resultatet efter skatt uppgick till -58 382 tkr (-92 084)
* Resultatet per aktie var -0,24 kr (-0,51)

1 Siffror inom parentes visar utfall för motsvarande period föregående
räkenskapsår

VD KOMMENTERAR 

Oasmias förflyttning mot att bli ett helt integrerat kommersiellt
läkemedelsföretag håller högt tempo.  

Tack vare den företrädesemission som nyligen genomförts med framgång har vi
nu de resurser som krävs för den mycket spännande och viktiga period vi
står inför. Våra prioriteringar för de kommande 18 månaderna är tydliga.
Företaget är i en förflyttning från utvecklingsfokus till att bli en
kommersiellt driven organisation som genererar intäkter och förbättrar
patienters livskvalitet. Vi är nu i slutfas med att färdigställa nödvändigt
marknadsförings- och kommunikationsmaterial för att stödja lanseringen av
vår första produkt, Apealea. Vår ambition är att lansera i EU under det
första kvartalet 2020 ? helst tillsammans med en strategisk partner. Vi har
därmed påbörjat produktion av Apealea i tillräckliga volymer för
lanseringen, tillsammans med vår tillverkningspartner Baxter Oncology. Det
närmaste året ska vi också stärka det kliniska värdet på Apealea och skapa
ökad produktkännedom genom att möjliggöra studier som initieras av
försöksledare (så kallade IIT:s). Därutöver avser vi att förbereda den
vetenskapliga och kliniska grunden för en partnerstrategi inom området
immunonkologi ? ett mycket intressant område för Oasmia framöver. 

Under 2021 kommer vi även implementera den regulatoriska strategin för den
amerikanska marknaden och ansöka om marknadsgodkännande. Vi kommer söka
partners för den amerikanska marknaden, som i värde räknat är den globalt
största.

Sammanfattningsvis är hela företaget mycket förväntansfullt inför det
kommande året, det kommer innebära hårt arbete men förhoppningsvis också
spännande milstolpar för Oasmia. Vi kommer anstränga oss till det yttersta
för att börja realisera den potential som finns i vår egenutvecklade
plattform XR17 och de produkter som den kan komma att generera - och för
att ge ett tydligt mervärde till framtida patienter. 

Sven Rohmann, interim VD i Oasmia

För mer information:
Urban Ekelund
IR-chef Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com 

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 december 2019 kl 07:30 CET.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny
generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi.
Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse
med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad
biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen
bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).

Bilaga

* Delårsrapport Q2 SV FINAL v8 clean

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.