Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Obducat: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10
juni 2020 klockan 14:00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund
(Konferenslokal Tellus).

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
onsdagen den 3 juni 2020, dels senast onsdagen den 3 juni 2020 till
bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 3 juni
2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns totalt 148.506.987 aktier, varav 3.983.954 A-aktier
med tio röster per aktie, 127.207.040 B-aktier med en röst per aktie,
662 175 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie samt 16
653 818 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala
antalet röster är 190.322.148. Bolaget innehar 662.160 egna
preferensaktier av serie A och 14.526.656 egna preferensaktier av
serie B.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB
(publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till
cecilia.jureus@obducat.com eller per telefon 046-10 16 00. I anmälan
ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal
aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att
låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans
med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com
och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk
person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Mot bakgrund av coronaviruset vill Obducat inte att aktieägarna kommer
fysiskt till årets stämma. Obducat uppmanar därför alla aktieägare
att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av
ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som
aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget
före stämman på investorrelations@obducat.com. Ingen förtäring kommer
att serveras. I syfte att minska stämmans längd kommer heller inga
anföranden att hållas vid stämman.

FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand. Obducat uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i
syfte att minimera antalet deltagare som närvarar vid stämman
personligen och därmed bidra till att minska smittspridningen.
Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska
använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på
Obducats hemsida, www.obducat.com. En aktieägare som utövar sin
rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda
formuläret måste vara Obducat till handa senast onsdagen den 3 juni
2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller
e-postadress som anges under rubriken "Anmälan om deltagande" ovan.
Om aktieägaren är en juridisk person eller förhandsröstar genom ombud
ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor kommer att framgå av
förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt
beslut avseende valberedning

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
16. Styrelsens förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet
genom indragning av egna preferensaktier samt (b) ökning av
aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

17. Avslutning
PUNKT 9 - UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2019 balanseras i ny
räkning.

PUNKTERNA 2 OCH 11-13 - STYRELSE M. M.

Valberedningen, som består av Henri Bergstrand (European Nano Invest
AB) (ordförande), Lars Montelius (Nano Biochip Sweden AB), Urban
Berglund (Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (P-O Lodin AB), Peter
Sterner (företräder medelstora/mindre aktieägare) samt Patrik
Lundström (styrelsens ordförande), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: tre ordinarie ledamöter
utan suppleanter.

Styrelsearvode: 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000
kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.
Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst
tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla
arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som
utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete, ska
liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig
marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och
ersättning för deltagande i utskottssammanträde ska ej utgå till
styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget.

Styrelseledamöter: omval av Jarl Hjärre, Patrik Lundström och Henri
Bergstrand. Ola Möllerström och Magnus Breidne har avböjt omval.

Styrelseordförande: omval av Patrik Lundström.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en ordinarie revisor med en
suppleant.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisorer: omval av auktoriserade revisorn Mats Pålsson som ordinarie
revisor och auktoriserade revisorn Petter Rankell som
revisorssuppleant.

Förslaget avseende revisorer överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se
valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår slutligen att valberedningens ledamöter liksom
tidigare ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 1
september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken
direktregistrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan
om de önskar utse ledamot till valberedningen. Om fler än två av dem
avböjer ska styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största
aktieägare till dess att två ledamöter för de större ägarna har
accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna ska
tillsammans med styrelsens ordförande, som också ska ingå i
valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot för de
medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig ska utse
en ordförande, ska utföra vad som åligger valberedningen enligt
bolagsstyrningskoden. Bolaget ska svara för sådana utlägg - dock
sammanlagt högst 30.000 kronor - som skäligen erfordras för
valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den
valberedningsledamot som utsetts för de medelstora/mindre aktieägarna
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan ledamot. Om annan
valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att
utse en ny ledamot i valberedningen. Om den som utsett en
valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt
aktieinnehav i Obducat AB, så att denne baserat på de nya
ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits att utse ledamot till
valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten ska lämna
valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning ska
erbjuda annan ledamot för större aktieägare plats i valberedningen.

PUNKT 14 - RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget
ska erbjuda en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig och
konkurrenskraftig på den arbetsmarknad de ledande befattningshavarna
verkar. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras
av fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner samt övriga förmåner. Den fasta lönen ska vara
relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörlig
ersättning ska kunna utgå till ledande befattningshavare och ska
baseras på i förväg fastställda mål avseende bland annat
omsättningsutveckling och lönsamhet. Den rörliga ersättningen får
uppgå till högst 50 procent av koncernchefens fasta kontantlön och
för övriga ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen
uppgå till högst 30 procent av den fasta kontantlönen.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och marknadsmässiga i
förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på
marknaden. Uppsägningstiden ska vara ömsesidig mellan
befattningshavare och bolag och ska omfatta mellan ett halvt och ett
år. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

PUNKT 15 - EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive
konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får
medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier
i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även
kunna fattas med bestämmelse o...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.