Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för
2019. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är
tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.

Styrelsen vill förtydliga, enlighet med noteringsavtalet med NGM, att
i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 finns upplysningar av
särskild betydelse.

I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:

"Bolaget har gjort en simulering avseende förväntad
likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod vilken baseras på
nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt
finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Mot
bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av
Coronasituationen och den eventuella negativa påverkan det kan få på
kundernas investeringsförmåga, och det faktum att simuleringen av
likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders,
vilka bedöms med utgångspunkt i den information bolaget vid varje
given tidpunkt har om kundernas planer på beställning av system, kan
Bolaget inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en
osäkerhetsfaktor för Bolagets fortsatta drift. Det kan därmed komma
att behövas likviditetstillskott inom kommande 12 månader och det är
Bolagets nuvarande bedömning att sådant likviditetstillskott går att
anordna vilket gör att Bolaget därmed tar ställning för fortsatt
drift."

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor
avseende antagandet om fortsatt drift:

Jag vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsens avsnitt
"Finansiering och likviditet" samt avsnittet "Händelser efter
balansdagen" och not 32 i årsredovisningen, som anger att bolaget
inte kan utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en
osäkerhetsfaktor för bolagets fortsatta drift och att bolaget kan
vara beroende av likviditetstillskott inom kommande 12 månader. Dessa
förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns
i Förvaltningsberättelsen och i not 32, på att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets
förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Anmärkning ur revisionsberättelsen:

Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt, sociala
avgifter och mervärdesskatt inte betalats i rätt tid. Styrelsen och
verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter
enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon
skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2020 kl.
23:50 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10
16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och
processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och
nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första
hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-,
biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar
nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.
Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i
Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är
noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obducat/r/obducat-offentliggor-arsredovisning...
https://mb.cision.com/Main/15184/3098185/1237099.pdf
https://mb.cision.com/Public/15184/3098185/bc02bc7b6a156b9a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.