Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Oboya Horticulture Industries: Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma

Oboya Horticulture Industries AB avhöll årsstämma onsdagen den 20 maj
2020 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Ordförande vid stämman

Joachim von Schéele valdes som ordförande att leda stämman.

Resultat- och balansräkning och disposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att
resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för
räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och revisor

Till styrelsen omvaldes ledamot Joachim von Schéele, Wenge Fu och
Xuelei Ding och nyval av Robert Wu och Martin Dahlberg som ordinarie
styrelseledamöter. Stämman beslutade nyval av Joachim von Schéele som
styrelseordförande samt att styrelsearvode utgår med två (2)
prisbasbelopp per styrelseledamot som ej är VD i bolaget och sex (6)
prisbasbelopp till styrelseordförande.

Stämman beslutade omval av BDO Göteborg AB, med Lennart Persson som
huvudansvarig revisor. Arvode till BDO Göteborg AB skulle utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningen
ändras så att styrelsen ska ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra
Götalands län, att bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000
kronor och högst 4 000 000 kronor, att aktier av serie A får utges
till ett antal av 4 000 000 st och aktier av serie B till ett antal
av 116 000 000 st samt att antalet aktier ska vara lägst 20 000 000
st och högst 120 000 000 st.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade och godkände styrelsens förslag beträffande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller
i övrigt med villkor. Ifall emissionen sker med företrädesrätt får
Bolagets aktiekapital och antal aktier med stöd av bemyndigandet
högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den nya
bolagsordningens gränser. Ifall emissionen avviker från aktieägarnas
företrädesrätt får det totala antalet aktier som kan tillkomma med
stöd av bemyndigandet motsvara högst 20 procent av antalet utestående
aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för
första gången. Läs mer i kallelsen.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentprogram för anställda

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om inrättande av ett
teckningsbaserat incitamentsprogram för anställda.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentprogram för styrelsen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om inrättande av ett
teckningsbaserat incitamentsprogram för styrelsen.

Beslut om riktad nyemission av aktier av serie A

Förslaget drogs tillbaka i samband med årsstämmans öppnande.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Dahlberg, Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 765 71 88 88

E-post: martin.dahlberg@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.
Tel: + 46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture
Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020, kl
17.15.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter
till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och
inomhusmiljö. Tillverkning sker i våra fabriker i Kina, Polen och
Vietnam. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oboya-horticulture-industries/r/kommunike-fra...
https://mb.cision.com/Main/19015/3117263/1251522.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.