Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Odd Molly: Kraftfulla åtgärder under 2019 lägger grunden för tydlig vändning

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 14 februari 2020

1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2019

· Den totala nettoomsättningen minskade med 33 procent till 43,9
MSEK (65,7) påverkat av ett halverat butiksbestånd jämfört med samma
period föregående år.

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 33,4 procent (52,4) påverkat av
en väsentligt mer konservativ värdering av kvarvarande kvantiteter av
äldre säsonger i lager.

· Rörelseresultatet uppgick till -26,9 MSEK (-22,6).
· Resultat efter skatt uppgick till -28,5 MSEK (-20,7).
· Resultat per aktie uppgick till -1,92 SEK (-2,46).
· Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

· Den totala nettoomsättningen minskade med 22 procent till 269,4
MSEK (346,9).

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,5 procent (53,7).
· Rörelseresultatet uppgick till -71,6 MSEK (-60,6).
· Resultat efter skatt uppgick till -75,9 MSEK (-53,5).
· Resultat per aktie uppgick till -5,11 SEK (-7,52).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Den underliggande driftskostnadsmassan minskade under kvartalet
med 16 MSEK och för helåret med 45 MSEK, i linje med åtgärdsplanen
att successivt generera besparingar om cirka 75 MSEK på helårsbasis
under 2019 och 2020.

· Den 19 november ingick bolaget avtal om förvärv av Used A Porter
International AB (Used By), en digital plattform för försäljning av
secondhand-mode, samt en logistikfastighet via förvärv av aktierna i
fastighetens ägarbolag Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter
AB. Båda förvärven genomfördes, efter beslut från extra bolagsstämma,
via apportemissioner och tillträde av de båda bolagen ägde rum den 19
december. Ilija Batljan är därmed direkt och via bolag största ägare
i Odd Molly med 45,5 procent av aktier och röster.

· På den extra bolagsstämman den 19 december fattades även beslut om
en riktad kontant nyemission, vilken genomfördes senare under månaden
och tillförde bolaget 16 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från VD

Effektiviseringar och satsningar - resultatmässigt tufft kvartal

2019 präglades av fortsatta omställningar i branschen för att möta
ändrade konsumtionsmönster och nya behov. För oss på Odd Molly
innebar det både genomförande av planerade effektiviseringar och nya
tillväxtinitiativ. Huvudlinjen i vår strategi är att fokusera på
kärnan i sortimentet, bygga varumärke och fortsätta den digitala
omställningen. I linje med vårt åtgärdsprogram har vi halverat
butiksbeståndet under 2019, reducerat sortimentsbredden markant och
minskat driftskostnaderna med cirka 45 MSEK under året. Samtidigt har
vi tagit initiativ för tillväxt, bland annat i och med
licensieringsavtalet med Hunkydory, som stärker våra förutsättningar
att utnyttja vår styrka som varumärkesbolag.

Åtgärder och effektiviseringar

Försäljningen under slutet av året präglades av en fortsatt tuff
marknad och en medvetet lägre grad av rea och kampanjer än
motsvarande period föregående år. Odd Mollys egen webbshop var
alltjämt den kanal som presterade bäst. Det pågående
åtgärdsprogrammet, som väntas sänka Odd Mollys driftskostnader med
omkring 75 MSEK på helårsbasis med full effekt under 2020, löper på
och vi realiserar kostnadsbesparingar enligt plan.

De åtgärder som genomförs har även inneburit kostnader som belastar
resultaträkningen på kort sikt men med målet att ge positiva effekter
längre fram. Det fjärde kvartalet påverkades följaktligen av
kostnader av engångskaraktär hänförliga till de aktiviteter som
pågår, bland annat förvärv och lagerflytt. Beslut om en väsentligt
mer konservativ bedömning av värdet av äldre säsonger i lager vid
årets slut medförde en större nedskrivning i kvartalet vilket var den
största faktorn bakom den svagare bruttovinstmarginalen.

Tillväxtinitiativ

Parallellt med den löpande verksamheten tog vi under kvartalet flera
steg för att säkerställa långsiktigt hållbar utveckling.

· Vi förstärkte vårt erbjudande för återbruk med förvärvet av
secondhand-plattformen Used By. Odd Mollys kläder har redan en stark
position på andrahandsmarknaden och genom förvärvet tar vi ett
starkare grepp om återbruk i ett digitalt format, i egen regi. Vi ser
att konsumentens ökade fokus på hållbarhet kommer bidra till att
secondhand-försäljning av märkeskläder kommer fortsätta växa mycket
snabbt. Used By stärker Odd Mollys hållbarhetsinriktning på ett
konkret sätt - en hållbar idé, digitalt fokus och ett steg till i
kundresan.

· Vi stärkte också bolagets finansiella ställning genom förvärv av
en logistikfastighet med löpande stabila kassaflöden och genom
kapitaltillskott i form av en riktad nyemission om 16 MSEK.
Dotterbolaget Odd Molly Fastigheter AB kommer att utvärdera fortsatta
intressanta möjligheter på den svenska fastighetsmarknaden.

Vår bedömning är att både Hunkydory och Used By kan integreras i
verksamheten med skalfördelar och synergieffekter.

Ett starkare varumärkesbolag

Det år vi nu lämnar bakom oss har varit mycket utmanade och krävt
kraftfulla åtgärder och insatser. Sammanfattningsvis är jag stolt
över att vi beslutat och genomfört ett tufft åtgärdsprogram som
reducerar driftskostnaderna väsentligt och samtidigt kombinerat detta
med steg för att stärka förutsättningarna för framtida tillväxt. Vi
har effektiviserat många delar av vår verksamhet samtidigt som vi
stärkt vår finansiella ställning. Vi ser fram emot att möta våren som
ett starkare varumärkesföretag och tillvarata möjligheterna med våra
förvärv, fortsätta utveckla Odd Molly och relansera Hunkydory.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq
Stockholm, small cap.

VÅR STRATEGI
Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta
kollektioner, stärka varumärket samt utveckla befintliga och nya
försäljningskanaler och modeller. Företagskulturen ska präglas av
kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. I slutet av
2018 formulerade Odd Molly en uppdaterad tillväxtstrategi för att
stärka digital och internationell tillväxt med minskad kostnadsmassa,
komplexitet och kapitalbindning:

Varumärke och sortiment Odd Molly ska stärka varumärkespositionen med
ett mer renodlat sortiment.

Kanaler Odd Molly ska tydliggöra kanalstrategin med fokus på online -
genom att öka egen e-handel och minska antalet egna butiker.

Expansion Odd Molly ska fokusera på internationell tillväxt genom
licensmodell utanför strategiska huvudmarknader.

Hållbarhet Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet,
driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov
och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra
verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/kraftfulla-atgarder-under-2019-la...
https://mb.cision.com/Main/495/3035355/1193882.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.