Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

OEM: Årsstämma i OEM International AB (publ) 22 april 2020

Vid årsstämman i OEM International AB (publ) och efterföljande
konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte lämna någon
utdelning.

Arvoden
Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen som uppgår till
sammanlagt 1 800 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens
ordförande och 225 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode för
uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är 50 000 kronor. Inga
andra ersättningar för kommittéarbete utgår. Arvode till revisorn
utgår enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman. Mattias Franzén, Richard
Pantzar. Jörgen Rosengren, Petter Stillström, Agne Svenberg och Åsa
Söderström Winberg.

Styrelseordförande
Till styrelseordförande omvaldes Petter Stillström.

Revisions- och ersättningsutskott

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman,
ordförande, och Petter Stillström till att utgöra bolagets
revisionsutskott.

Styrelsens ordförande Petter Stillström och Ulf Barkman utsågs till
att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisor
Till revisor nyvaldes fram till nästa årsstämma revisionsfirman
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin
Odqvist.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre
och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte
styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av
ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot
skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt
att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans
med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2021 och baseras på de kända
röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens
mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning
utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Bemyndigande nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få
nyemittera max 1 800 000 st.

B-aktier.
Bemyndigande och beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets
aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner
lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ
Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid
eventuellt företagsförvärv.

Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på
börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska
anses gälla intill nästa årsstämma.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att
förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital
förbättras.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande
konstituerande styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet som styrelsen
erhållit av årsstämman 22 april 2020 och återköpa aktier.

OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B,
vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av
röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB,
inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 169 309 st.

Nästa rapport
Delårsrapport januari-juni 2020 kommer att lämnas den 13 juli 2019 kl.
11.00.

Tranås den 22 april 2020

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

För ytterligare information kontakta Petter Stillström,
Styrelseordförande OEM International AB, telefon +46 70 747 56 61.

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och
består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar
inom handel med produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer,
transmissioner och bromsar, kullager och tätningar,
apparatkomponenter samt installationskomponenter. Enkelt beskrivet
verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna
bolag. För mer information se www.oem.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oem/r/arsstamma-i-oem-international-ab--publ-...
https://mb.cision.com/Main/1937/3094086/1233713.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.