Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-28

Omnicar: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OMNICAR HOLDING AB

Aktieägarna i OmniCar Holding AB ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma

onsdagen den 28 december 2022.

Styrelsen har, i enlighet med 20 och 22 §§ lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor i enlighet med anvisningar under rubriken Rätt att begära upplysningar. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida, www.omnicar.com/investor-relations/, senast fredagen den 23 december 2022.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 28 december 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 19 december 2022,

dels anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen till Bolaget senast tisdagen den 27 december 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken som framställs av Euroclear per avstämningsdagen måndagen den 19 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 21 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.omnicar.com/investor-relations/, i god tid före stämman. Formuläret gäller dessutom som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 december 2022. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Advokatfirman Lindahl KB, Att: OmniCar Extra bolagsstämma, Box 5898, 102 40 Stockholm, Sverige eller via e-

post till info@omnicar.com.Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

OMBUD OCH FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.omnicar.com/investor-relations/, i god tid före stämman. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Advokatfirman Lindahl KB, Att: OmniCar Extra bolagsstämma, Box 5898, 102 40 Stockholm, Sverige alternativt via e- post till info@omnicar.comsenast söndagen den 18 december 2022.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets webbplats, www.omnicar.com/investor-relations/, och hos Advokatfirman Lindahl KB på adressen Nybrogatan 17, 114 39 Stockholm, Sverige, senast fredagen den 23 december 2022 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringspersoner

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Beslut om ändring av bolagsordningen

8.
Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Svanberg eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, föreslås väljas till stämmoordförande.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen alternativt justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Ole Frydensbjerg, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt följande.

Bolagsordningens § 2 föreslås ändras enligt följande: Befintlig lydelse: "Styrelsen har sitt säte i Helsingborg." Föreslagen ny lydelse: "Styrelsen har sitt säte i Stockholm."

Bolagsordningens § 4 föreslås ändras enligt följande:

Befintlig lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 2 060 681 kronor och högst 8 242 724 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 20 606 810 stycken och högst 82 427 240 stycken."

Föreslagen ny lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 75 000 000 stycken och högst 300 000 000 stycken."

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För beslut i enlighet med punkt 7 på dagordningen erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, www.omnicar.com/investor-relations/, senast onsdagen den 14 december 2022. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- svenska.pdf.

__________

Helsingborg i november 2022

OmniCar Holding AB (publ)

Styrelsen

Författare Cision