Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-11

Oncology Venture: Idag inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s nyemission

Idag, den 11 januari 2018, inleds teckningstiden i Oncology Venture
Sweden AB:s ("Oncology Venture") företrädesemission av aktier. Även
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Teckningstiden löper till och med den 25 januari 2018. Vid
fulltecknad nyemission tillförs Oncology Venture cirka 44,7 MSEK före
emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om
teckningsförbindelser om cirka 16,0 MSEK, motsvarande cirka 36 % av
emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 20,9 MSEK, motsvarande
cirka 47 % av emissionsvolymen. Bolaget har således skriftligen
avtalat om totalt cirka 83 % av emissionsvolymen genom
teckningsförbindelser och garantiteckning. Garantiteckning avser
teckning uppifrån och ner, innebärande att endast om nyemissionen
inte fulltecknas aktiveras garantiteckning för högst motsvarande det
avtalade garantibeloppet. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns
tillgängligt på Oncology Ventures (www.oncologyventure.com),
AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Motiv för nyemission

Arbetet med Oncology Ventures läkemedelskandidater fortlöper enligt
plan. Härutöver har Oncology Venture bildat två spin-out-bolag: 2X
Oncology och OV-SPV2. Oncology Venture befinner sig fortsatt i en
intensiv period med flera betydelsefulla aktiviteter på gång och har
nu möjlighet att på ett fokuserat sätt öka takten i verksamheten
ytterligare varmed bolaget behöver tillföras ytterligare kapital.
Bolaget genomför därför en nyemission om cirka 44,7 MSEK före
emissionskostnader om cirka 3,9 MSEK. Nettolikvid i aktuellt
erbjudande uppgår således till cirka 40,8 MSEK. Det kapital som
inbringas är, utöver rörelsekapital, främst avsett att användas till
att genomföra planerade kliniska studier med befintliga
inlicensierade läkemedelskandidater. Dessutom har en möjlighet
nyligen uppkommit att öka ägarandelen av TKI-produkten ifrån Novartis
från 40 % till 75 %. Beroende på av styrelsen uppsatta omständigheter
finns möjlighet att viss emissionslikvid används för att finansiera
ett ökat ägande i TKI-hämmaren. Om den pågående DRP-analysen av
biopsierna från TKI-hämmaren från Novartis är positiva kommer
Oncology Venture även använda viss emissionslikvid till att förbereda
ett "End of Phase 2"-möte med FDA, vilket inkluderar förberedande av
all erforderlig dokumentation. Härutöver är emissionslikviden avsedd
att bygga upp en finansiell buffert för positiva resultat avseende
exempelvis 2X-121 och TKI-produkten.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 11 - 25 januari 2018.

· Teckningskurs: 16,30 SEK per aktie.

· Emissionsvolym: Oncology Venture planerar härmed genomföra en företrädesemission om högst 44 745 830,90 SEK, vilket högst omfattar 2 745 143 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den
8 januari 2018. Avstämningsdag var den 9 januari 2018. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

· Teckningsförbindelser och garantiteckning: Oncology Venture har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om cirka 16,0 MSEK, motsvarande cirka 36 % av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 20,9 MSEK, motsvarande cirka 47 % av emissionsvolymen. Bolaget har således skriftligen avtalat om totalt cirka 83 % av emissionsvolymen genom teckningsförbindelser och garantiteckning.

· Antal aktier innan nyemission: 10 980 573 aktier.

· Värdering (pre-money): Cirka 179 MSEK.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 11 - 23 januari 2018.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mitten av februari 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture
i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, Eller Peter Buhl Jensen,
operativ chef, VDTelefon: +45 21 60 89 22
ansvarigför IR & E-mail: pbj@oncologyventure.com
kommunikation
Telefon: +45 2170 1049
E-mail:
uhb@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta
kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar
oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för
att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas
först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell
läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer
väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och
utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med
Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot
prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt
myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av
specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som
fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för
tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande
produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska
testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från
Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X
Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/idag-inleds-teckningstiden-...
http://mb.cision.com/Main/12685/2429625/776304.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.