Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-22

Oniva Online Group Europe: Kommuniké från årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 22 maj 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma tisdagen den 22
maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm och fattade bland annat
följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar.

Årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att det inte
sker någon utdelning för räkenskapsåret 2017 och att till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel om 54 135 451 kronor balanseras i ny
räkning. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande
styrelseledamöterna Lars Wahlström, Carl-Magnus Hallberg, Victoria
Dexback och Fredrik Alpsten. Jacob Philipsson nyvaldes som
styrelseledamot. Mia Forsgren har avböjt omval. Lars Wahlström
omvaldes till styrelsens ordförande.

Jacob är idag VD på Datscha som är en dominerande leverantör av
digitala webtjänster för information och värdering inom den
kommersiella fastighetsbranschen. Jacob har tidigare i princip alltid
varit verksam i IT/mjukvarubranschen och har tidigare i karriären
arbetat för både stora bolag såsom Oracle och Ericsson HP såväl som
mindre start-up bolag samt egna bolag som Jacob byggt och utvecklat.

Årsstämman omvalde till revisor Ernst & Young Aktiebolag som utsett
Per Hedström som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt
600 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och
100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver
ska 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningens § 1. Ändringen innebär att bolaget byter
företagsnamn från Oniva Online Group Europe AB till Binero Group AB.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med
ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman
hänvisas till www. onlinegroup.com, där dokumentation relaterad till
stämman finns att ladda ner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group

070-602 09 90

ir@onlinegroup.com

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom hosting och molntjänster. Koncernen erbjuder ett komplett utbud
av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps,
co-lo, dedikerade servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting,
managerade IT-tjänster inom molnet, IT-infrastruktur mm. Online
Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar
för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 70
anställda. Online Group - Online. Made easy.

Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm
med kortnamnet ONG. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB
(08-503 01 550).

www.onlinegroup.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oniva Online Group
Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First
Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl.13:20
CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/kommunike-fran-ars...
http://mb.cision.com/Main/2195/2527525/845893.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.