Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

OP: Vahva alkuvuosi, uusia Suomi nousuun -avauksia

katsaus

OP: Vahva alkuvuosi, uusia Suomi nousuun -avauksia

* Ryhmän tulos ennen veroja oli 320 miljoonaa euroa (257), eli 24 %
vertailukautta parempi. Ryhmän tuotot kasvoivat 8 % ja kulut supistuivat
lähes 3 % vuotta aiemmasta.
* Vahvan tuloksen tukemana ryhmän CET1-vakavaraisuus nousi 16,7 %:iin (15,1
%).
* Vahva vakavaraisuus mahdollisti vastaavasti osaltaan luotonannon
markkinoita nopeamman lisäyksen: * Asuntoluottoluottokanta kasvoi vuodessa
2,7 % * Yritysluottokanta kasvoi 6,1 % * Luottokanta kokonaisuudessaan
kasvoi 4,4 % ja nostettujen luottojen määrä 7,5 %

* Ryhmän tarjoamaa asuntoluottojen lyhennysvapaatarjousta on katsauksen
julkistamiseen mennessä hyödynnetty yli 62 000 lainaan.
* Uusia asiakasbonuksia kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 48 miljoonaa
euroa.

* Jokaisen kolmen liiketoimintasegmentin tulos parani: * Pankkitoiminnan
tulos ennen veroja kasvoi 21 % 192 miljoonaan euroon (158).
Kulu-tuotto-suhde parani 5 %-yksikköä 51 %:iin. Talletuskanta kasvoi 2,5 %.
Saamisten arvonalentumiset olivat matalalla 0,12 %:n tasolla luotto- ja
takauskannasta. * Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja kasvoi 6,5 % 66
miljoonaan euroon (62). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,2 %.
Maksutuotot kasvoivat 5 %. * Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja kasvoi
34 % 93 miljoonaan euroon (69). Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 24 %
ja nousi 67 miljardiin euroon.
* Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi
kuin vuonna 2014. Tarkemmin kohdassa "Loppuvuoden näkymät".

OP Ryhmän avainlukuja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2015 1-3/2014 Muutos % 1-12/2014 |
| Tulos ennen veroja, milj.e 320 257 24,3 915 |
| Pankkitoiminta 192 158 21,3 570 |
| Vahinkovakuutus 66 62 6,5 223 |
| Varallisuudenhoito 93 69 34,0 167 |
| |
| Kertyneet uudet asiakasbonukset 48 46 5,1 189 |
| |
| 31.3.2015 31.3.2014 Muutos % 31.12.2014 |
| Ydinvakavaraisuus CET1, % 16,7 15,5 1,2* 15,1 |
| Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % 167 200 -33* 189 |
| Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,42 0,42 0,00* 0,37 |
| Pankki- ja vakuutustoiminnan 1 604 1 535 4,5 1 590 |
| |
|yhteiset asiakkaat (1000) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
suhdeluvun muutos

Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

OP Ryhmän vuoden 2015 alku eteni hienosti suunnitelmiemme ja tavoitteidemme
mukaan. Olemme määrätietoisin askelin vieneet läpi aivan toimintamme
ytimeemme ulottuvaa uudistumisohjelmaamme. Samalla onnistuimme
liiketoiminnallisesti erinomaisesti. Uudelle ennätystasolle noussut
tuloksemme vahvisti vakavaraisuuttamme. Vahva vakavaraisuutemme mahdollisti
jälleen asunto- ja yritysluottojen kasvattamisen kilpailijoitamme nopeammin.
Voimakkainta kasvumme oli varallisuudenhoidossa, jossa asiakkaittemme
hallinnoitavat varat kasvoivat peräti neljänneksellä.

Ilahduttavaa ensimmäisen neljänneksen merkittävässä tulosparannuksessa oli sen
rakentuminen tasaisen hyvään ja positiiviseen kehitykseen lähes jokaisella
tuloslaskelmarivillä. Strategiamme mukaisesti tuotot kasvoivat ja kulut
supistuivat. Tuottojen kasvuvauhti oli hyvä, vaikka korkokatteen kasvu
odotetusti hidastui. Pitkäaikaiseksi muodostuva matala ja lähes
nollakorkoympäristö luo jatkossa haastavat olosuhteet kaikille
liiketoimintasegmenteillemme. Yhdistelmänä hidas talouskasvu ja matala
korkotaso sekä nopeasti etenevä digitalisaatio uusine investointeineen
vaativat tulevaisuudessakin erittäin tiukkaa kulukehityksen hallintaa.

Paluumme täysin asiakasomisteiseksi finanssiryhmäksi huipentui katsauskaudella
julkistettuun suunnitelmaamme muuttaa osakeyhtiömuotoinen Helsingin OP
asiakasomisteisuuden sallivaksi osuuspankiksi vuoden 2016 alussa.
Yhdenmukaistettu omistuspohjamme luo selkeyttä, johdonmukaisuutta ja uutta
tehokkuutta toimintaamme. Myös johtamisemme ja tavoiteasetantamme lähtökohdat
kirkastuvat. Liiketoimintaroolissamme luomme taloudellista hyvää, jota
hyödynnämme yhteisöllisessä roolissamme asiakasomistajiemme ja
toimintaympäristömme hyväksi.

Asiakasomisteisuus yhdistettynä arvopohjaamme velvoittaa meitä käyttämään
tuloksemme vakavaraisuutemme vahvistamiseen, palvelujemme kehittämiseen ja
mm. uusiin #Suominousuun-avauksiin. Käynnistimme alkuvuonna yhteisöllisessä
roolissamme kaksi mittavaa liiketoimintoihimme liittyvää
#Suominousuun-hanketta. Asuntolainojen lyhennysvapaalla ja pk-yritysten yhden
rahoitusprosessin toimintamallilla pyrimme lisäämään koko maan taloudellista
toimeliaisuutta ratkaisuja tarjoamalla ja luomaan positiivisempaa virettä
suomalaiseen talouskeskusteluun. Kiinnostus uusia avauksiamme kohtaan on
ollut suurta.

OP Ryhmän menestys ja kyky olla vahva kumppani asiakkaillemme riippuu pitkällä
aikavälillä oleellisesti Suomen talouden kehityksestä. Näkymät näiltä osin
ovat edelleen heikot. Merkittävä osa kansantalouden ongelmista on kuitenkin
itse aiheutettuja ja siten myös itse ratkaistavissa.

Suomen talous on saatava takaisin kestävälle kasvu-uralle ja julkinen talous
tasapainoon. Koko yhteiskuntaan on rakennettava ratkaisuhakuinen ja
luottamusta kasvattava ilmapiiri. Samalla kun muun euroalueen talous osoittaa
EKP:n järeiden rahapoliittisten toimien ansiosta lievää elpymistä, uhkanamme
on kohtalokas erkaantuminen ydinjoukosta ja jääminen ilman muiden vetoapua.
Tärkeimmät korjaavat toimenpiteet tulee kohdentaa ulkoisen kilpailukykymme
parantamiseen. Vain niin voimme päästä takaisin talouden kasvu-uralle.
Lähiaikoina ratkaistaan, löytyykö keskeisimmiltä yhteiskunnallisilta
päättäjiltämme aitoa vastuullisuutta ja oikeaa kriisitietoisuutta. Luottamus
tulevaisuuteen syntyy vain tekojen kautta.

Katsauskauden tulos

OP Ryhmän ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli ryhmän
historian suurin yhden vuosineljänneksen tulos. Tulos ennen veroja kasvoi 24
prosenttia 320 miljoonaan euroon (257). Tulosta paransi erityisesti tuottojen
vahva kasvu. Eniten kasvoivat henki- ja vahinkovakuutuksen nettotuotot, jotka
kasvoivat parantuneen vakuutustoiminnan kannattavuuden ja kasvaneiden
sijoitustuottojen johdosta. Myös palkkiotuotot kasvoivat katsauskaudella.

Ryhmän kulut supistuivat 2,7 prosenttia eli olivat 11 miljoonaa euroa
pienemmät kuin vertailukaudella. Helmikuussa julkistettuihin
keskusyhteisökonsernin uudelleenjärjestelyihin liittyen tehtiin
henkilöstökuluihin 9 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus.
Henkilöstökulujen kasvua selittää lisäksi henkilösivukulujen kasvu 8
miljoonalla eurolla. Vertailukaudella liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat
lakisääteiset talletussuojarahaston kannatusmaksut ja pankkivero (18) sekä
Pohjola Pankin osakkeiden lunastukseen liittyvät kertaluonteiset kulut (8).

OP Ryhmän käyvän arvon rahasto ennen veroja oli katsauskauden lopussa 683
miljoonaa euroa (531). Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 479 miljoonaa
euroa (253).

Katsauskauden lopussa oma pääoma oli 7,7 miljardia euroa (7,2). Omia pääomia
kasvatti ryhmän tulos sekä Tuotto-osuuksien liikkeeseen laskut. Katsauskauden
lopussa omiin pääomiin sisältyi Tuotto-osuuksia 1,8 miljardia euroa (1,6).

Loppuvuoden näkymät

Euroopan talouskasvun piristymisestä on havaittavissa ensimmäisiä merkkejä.
Euroopan keskuspankin talouskasvua tukevista toimenpiteistä huolimatta
talouskasvun odotetaan kuitenkin jäävän kuluvana vuonna vaatimattomaksi. Myös
Suomen talouskasvun arvioidaan olevan edelleen heikkoa. Kansainvälisen
politiikan jännitteet aiheuttavat edelleen epävarmuutta Suomen
talouskehitykseen.

Heikko talouskasvu heikentää finanssialan kasvuodotuksia. Edelleen madaltunut
korkotaso rasittaa pankkien korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen
sijoitustuottoja. Matala korkotaso tukee toisaalta asiakkaiden
luotonhoitokykyä, mikä on säilynyt vakaana pitkästä hitaan kasvun vaiheesta
huolimatta. Vakavaraisuuden ja kannattavuuden merkitys on korostunut
epävakaan toimintaympäristön ja sääntelyn kiristymisen takia.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Ryhmän tuloksen ennen veroja
arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuonna 2014.
Tulosarvion merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät matalan korkotason
vaikutuksiin, saamisten arvonalentumisiin sekä epäedullisiin
sijoitusympäristön muutoksiin.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat
tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat
olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja Reijo
Karhinen 29.4.2015 klo 12.00 osoitteessa Vääksyntie 4, Vallila, Helsinki.

Pohjola Pankki Oyj julkaisee oman osavuosikatsauksensa.

Taloudellinen informaatio 2015

Vuoden 2015 osavuosikatsausten julkaisupäivät:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: 05/08/2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015: 28/10/2015

OP Osuuskunta
Johtokunta

LISÄTIEDOT

Pääjohtaja Reijo Karhinen, puh. 010 252 4500
Talousjohtaja Harri Luhtala, puh. 010 252 2433
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi ja pohjola.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen
ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, varallisuudenhoito- ja
vakuutuspalveluja. OPn perustehtävänä on edistää asiakasomistajien,
asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä,
hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja
monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP Ryhmän muodostavat noin 180
osuuspankkia sekä ryhmän ke...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.