Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-06

OPCON: Kallelse till årsstämma i Opcon Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Opcon Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 6 maj 2014, kl. 16.00, i IHM Business School Stockholms
lokaler, Warfvinges Väg 39, entréplan, Stockholm. Lokalen öppnas för
registrering kl. 15.00. Registrering måste ha skett före kl. 16.00
för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 29 april 2014

- dels anmäla sitt deltagande till årsstämman hos styrelsen under adress: Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per telefon 08-466 45 00 eller via e-mail: stamma@opcon.se senast tisdagen den 29 april 2014, kl. 12.00. I anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast
den 29 april 2014. Detta innebär, att aktieägare i god tid före denna
dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Ombud

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av ombud. För den som
önskar företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget
fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.opcon.se. Fullmakten i original ska i god tid före stämman
skickas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder
juridisk person ska dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som
utvisar behörig firmatecknare.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per tidpunkten
för kallelsen till 374 414 145 stycken. Vid tidpunkten för stämman
förväntas det finnas totalt 378 800 110 aktier i bolaget. Bolaget
innehar inga egna aktier.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN / FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5) Godkännande av dagordning

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

8) a) Verkställande direktörens anförande

b) Redogörelse av bolagets revisor

9) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

11) Fastställande av antal styrelseledamöter

12) Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

13) Val av revisor

14) Beslut avseende valberedning

15) Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16) Beslut om emission av teckningsoptioner, incitamentsprogram till
ledande befattningshavare

17) Beslut om emission av teckningsoptioner, incitamentsprogram till
styrelseledamöter

18) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

19) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Jan Gregorsson väljs till ordförande
för stämman.

Punkterna 10) -12)

Aktieägare representerandes ca 18 % av aktierna och rösterna i bolaget
föreslår följande:

Arvode för styrelsen ska vara oförändrat och föreslås utgå till
styrelseordförande med 150 000 kronor (150 000 kr) och till
styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget till 100 000 kronor
(100 000 kr) per ledamot. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt
godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan
suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslås omval av Mats Gabrielsson, Kenneth Eriksson, Bengt Johnson,
Bill Tunbrant och Rolf Hasselström samt nyval av Wendy Lin. Till
styrelseordförande föreslås Bill Tunbrant.

Punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med Bo Hjalmarsson som huvudansvarig
revisor.

Punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolaget inte ska ha någon valberedning.

Punkt 15)

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare ska utgöras av en kombination av fast lön,
långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner
samt villkor vid uppsägning/ avgångsvederlag. Ledande
befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. I Sverige får sådan
ersättning maximalt uppgå till två månadslöner och ska baseras på
uppnådda resultatmål. Den sammanlagda ersättningen bör vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt ska vara baserad på
prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje
individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Styrelsen kan
föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för svenska
medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid
uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 24 månader
för verkställande direktören och 12 månader för övriga ledande
befattningshavare.

Punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 2 500
000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en
aktie i Opcon Aktiebolag. Aktieteckning med stöd av
teckningsoptionerna ska kunna ske den 1 juni 2017 till en
teckningskurs som motsvarar 150 procent av den för aktier i bolaget
på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymviktade
genomsnittliga betalkursen under den senaste 15-dagarsperioden före
teckningen av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska
vederlagsfritt kunna tecknas av det helägda dotterbolaget Svenska
Rotor Maskiner AB, för vidareöverlåtelse till ledande
befattningshavare i Opcon-koncernen. Överlåtelse av optioner ska ske
till marknadspris beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Om
samtliga 2 500 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer
ökningen av bolagets aktiekapital att bli 3 125 000 kronor,
motsvarande ca 0,6 procent av aktiekapital och röster efter full
utspädning (baserat på det förväntade antalet aktier i bolaget per
dagen för stämman). Skälet till avvikelsen är att skapa
förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta
ledningspersoner samt att säkerställa en marknadsmässig kompetens hos
dessa. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst nio
tiondelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna
biträder beslutet.

Punkt 17)

Aktieägare representerandes ca 18 % av rösterna i bolaget föreslår att
årsstämman beslutar om emission av högst 1 750 000 teckningsoptioner.
Varje option berättigar till teckning av en aktie i Opcon Aktiebolag.
Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske den 1
juni 2017 till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av den för
aktier i bolaget på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista
noterade volymviktade genomsnittliga betalkursen under den senaste
15-dagarsperioden före teckningen av teckningsoptionerna.
Teckningsoptionerna ska vederlagsfritt kunna tecknas av det helägda
dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner AB, för vidareöverlåtelse till
nuvarande och tillträdande styrelseledamöter i Opcon Aktiebolag.
Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris beräknat av ett
oberoende värderingsinstitut. Om samtliga 1 750 000 optioner
utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets
aktiekapital att bli 2 187 500 kronor, motsvarande ca 0,46 % av
aktiekapital och röster efter full utspädning (baserat på det
förväntade antalet aktier i bolaget per dagen för stämman). Skälet
till avvikelsen är att skapa förutsättningar för att behålla och
attrahera kompetenta styrelseledamöter samt att säkerställa en
marknadsmässig kompetens hos styrelsen. Mats Gabrielsson och Rolf
Hasselström ska inte omfattas av incitamentsprogrammet. För giltigt
beslut krävs att aktieägare med minst nio tiondelar av de avgivna
rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 18)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut
om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller
teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av
bolagets antal aktier med högst 95 000 00 stycken vilket motsvarar
upp till ca 20 % efter full utspädning (baserat på det förväntade
antalet aktier i bolaget per dagen för stämman). Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med
företagsförvärv och kapitalanskaffning. För giltigt beslut krävs att
aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid
stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom fullständiga förslag
till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget. Kopior av
handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer att finnas
tillgängliga på Opcons hemsida www.opcon.se.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om:

- förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och

- förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags
förhållanden.

Aktieägare som önskar ställa frågor på stämman ombeds inkomma med
dessa i förväg, senast två veckor före stämman, så att svar kan
förberedas på erforderligt vis.

Stockholm i april 2014

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.