Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

OptiFreeze: Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade
härutöver att ge styrelsens ledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter
och två styrelsesuppleanter samt att styrelsearvode ska utgå med två
prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera ett
prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare
beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska
utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor

Stämman beslutade att Petr Dejmek, Martin Linde, Anders Hättmark, och
Elisabeth Yllfors omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att
Federico Gómez och Johan Möllerström omväljs som styrelsesuppleanter.
Till styrelseordförande omvaldes Martin Linde. Vidare beslutade
stämman att revisionsbolaget KPMG väljs som bolagets revisor till
slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om fastställande av rutiner och instruktion för valberedning

Stämman beslutade att fastställa följande rutiner och instruktion för
valberedning.

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den
ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB vid
utgången av det andra kvartalet respektive år. Utövar inte
aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast
följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare
aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande
finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande
ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får
överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar
utse till ledamot av valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara
ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska
vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största
aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets
förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska
inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsen
ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens
ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får
högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större
aktieägare.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn
på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de
aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader
före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit
bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse
sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och
utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den
av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart sådana skett.

Valberedningen ska presentera förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i
förekommande fall, antalet revisorer;

c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt
till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott
förekommer);

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga
styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; samt

f) förslag till rutiner och instruktion för valberedning.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet och
ska vid behov adjungera vid valberedningens sammanträden.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget.
Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens
arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts
av styrelsens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av
aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av,
eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en
ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman
2020.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna,
vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska
ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets
styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga
rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets
projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Aktiespararnas riksförbunds representant reserverade sig mot beslutet
med kommentaren att 10% är en nivå de tycker är lämplig men 15% är
ändå bättre än förra årets 20%

Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023:1
(incitamentsprogram) till Bolagets personal.

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner
(incitamentsprogram) till Bolagets personal i enlighet med styrelsens
förslag, enligt nedan:

1. Bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 150 000
(etthundrafemtio tusen) teckningsoptioner serie 2020/2023:1. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i OptiFreeze AB.

2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske ska vara 55 kronor.
3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum
under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023. Löptiden är
således drygt tre år från utgivningstillfället.

Även övriga villkor beslutades enligt styrelsen förslag

Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023:2
(incitamentsprogram) till Bolagets styrelse (punkt 16)

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren Katarzyna
Dymek-Krakowiaks förslag om emission av teckningsoptioner
(incitamentsprogram) till Bolagets styrelse, enligt nedan:

1. Bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 60 000 (sextio
tusen) teckningsoptioner serie 2020/2023:2. Varje teckningsoption ger
rätt att teckna en (1) ny aktie i OptiFreeze AB.

2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske ska vara 55 kronor.
3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum
under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023. Löptiden är
således drygt tre år från utgivningstillfället.

Även övriga villkor beslutades enligt Aktieägaren Katarzyna
Dymek-Krakowiak förslag

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga vid registrering av beslut

Lund i maj 2020

OptiFreeze AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta :

Ulf Hagman, VD OptiFreeze AB

Telefon: +46 733 636380

E -post: ulf.hagman@optifreeze.se

Om OptiFreeze

OptiFreeze AB (publ) har en patenterad teknologi som bevarar smak,
form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela
nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat
en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren
frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma
teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt,
grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden
samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi
öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och
växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet
av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i
Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock
Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optifreeze/r/kommunike-fran-arsstamma-i-optif...
https://mb.cision.com/Main/11627/3112526/1248089.pdf

Författare AktieTorget News