Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-09

OptiFreeze stärker balansräkningen inför kommersiell lansering. Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 25,0 MSEK

Styrelsen för OptiFreeze AB ("OptiFreeze" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 1041 666 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare (den "Riktade emissionen"). Härigenom tillförs OptiFreeze ca 25,0 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering för accelererad marknadsetablering av Bolagets teknologi.

Teckningskursen i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och uppgår till 24,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om ca 7,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för OptiFreeze aktie under de senaste femton (15) handelsdagarna. Tecknare i den Riktade emissionen utgörs av ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet, att den Riktade emissionen genomförts på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra OptiFreeze rörelsekapital samt kapital för utveckling av Bolaget och därigenom stärka Bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden från den Riktade emissionen avses användas till att utveckla OptiFreeze kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av Bolagets teknologi.

"Vi är glada och stolta över det visade förtroendet för OptiFreeze i samband med nyemissionen. Vi går stärkta ur detta och kapitaltillskottet från nyemissionen möjliggör en förstärkning av bolagets kommersiella kapacitet. Arbetet fortsätter nu med att accelerera marknadsetableringen av bolagets produkter för att nå kommersiell framgång", säger vd Ulf Hagman.

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om ca 8,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 1041 666 aktier, från 11059 980 aktier till 12101 646 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 93749,94 SEK från 995398,20 SEK till 1089148,14 SEK.

Rådgivare
OptiFreeze har anlitat Erik Penser Bank och Moll Wendén Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För mer information, kontakta:
Ulf Hagman, VD
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se
Tel: 0733-636380

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020, kl 07.45 CEST.

Om OptiFreeze AB
OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market med Västra Hamnen Corporate Finance AB som Certified Adviser, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i OptiFreeze AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från OptiFreeze AB, Erik Penser Bank AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. OptiFreeze har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade emissionen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Författare OptiFreeze

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.