Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-22

OptiMobile AB (publ): DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2021 - 30 september 2021

Jan - september (2021-01-01 - 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 736 (541) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 562 (-3 043) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,11) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 70,4 (73,2) %.

Tredje kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 281 (230) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 114 (-1 054) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Den 15 september informerade bolaget att OptiMobile har tecknat ett avtal med Teluu Ltd i Storbritannien för användning av deras bärbara och mångsidiga SIPStack, PJSIP-programbiblioteket.
 • Den 17 september informerades att OptiMobile och Emblasoft Systems samarbetar för att skapa lösningar som möter en växande efterfrågan från operatörer för att snabbt möjliggöra VoLTE- och VoWiFi-enheter i IMS-kärnnätverk. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 oktober informerade bolaget att OptiMobile har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende bolagets lån.
 • Den 21 oktober informerades att OptiMobile går in i ett nytt marknadsområde med utvecklingen av en röstfokuserad kommunikationslösning riktad mot e-handelsbranschen. 
 • Den 26 oktober informerade bolaget att OptiMobile tillförs 3 609 361,80 kronor genom teckning av aktier med utnyttjande av teckningsrätter. Detta motsvarar en teckningsgrad om 65,03 procent.
 • Den 1 november informerades att Jonas Jonsson har utsetts till Chief Strategy Officer på OptiMobile AB.
 • Den 2 november informerades att styrelsen för OptiMobile AB lämnar korrigerande uppgifter om utfallet i bolagets aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter.
 • Den 10 november informerade bolaget att Crossborderit AB har tecknat en avsiktsförklaring med OptiMobile för användning av kommunikationslösningen Woony för deras supportagenter.

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet har OptiMobile fokuserat på att lägga grunden för att bredda sitt produktprogram och adressera flera marknadsområden. Målet är att minska beroendet till mobiloperatörer samt att hitta tjänster som har globalt fokus och ett minimum av lokal anpassning samt riktar sig till växande marknadssegment.

OptiMobile har inlett utvecklingen av tre nya produkter som riktas mot tre olika marknadssegment - internet och e-handel, företagskommunikation och mobiloperatörers skifte från 3G till 4G/5G:

 • Som tidigare kommunicerat arbetar vi med framtagande av en tjänst riktad direkt mot företagssegmentet och den starkt växande BYOD (Bring Your Own Device) -trenden. Tjänsten, som gått under arbetsnamnet Foni, innehåller funktionalitet utöver traditionell telefoni och kommer erbjuda företag en effektivisering av både intern och extern kommunikation samt både kostnads- och miljöfördelar. OptiMobile samarbetar med designbyrån LA+B med utformning av tjänsten som planeras lanseras till vintern under ett eget varumärke.
 • OptiMobile har identifierat ett behov av smartare röstbaserad kommunikation för vissa kundkategorier och produktsegment inom e-handeln. De flesta existerade kommunikationslösningar fokuserar på chatt och undvikande av mänsklig interaktion genom användande av bots och AI. Vår produkt, Woony, designas för enkel implementering på befintliga webbplatser och erbjuder en samtalsfunktion direkt från webbläsaren. Produkten är avsedd att ge en närmare interaktion mellan handlare och kunder, vilket vi bedömer kommer leda till ökade konverteringsfrekvenser och mer värde för webbutiker och andra webbplatser där kundinteraktion är avgörande
 • Operatörer som implementerar IMS-baserade VoLTE- och VoWiFi-lösningar stöter ofta på problem med att hantera enheter av olika märken och typer. Detta hindrar en smidig övergång från 2G/3G -tjänster till 4G och 5G. Vi samarbetar med Emblasoft Systems på en tjänst för att underlätta abonnentmigration till 4G- och 5G -nätverk.

Utöver de ovan nämnda produkterna jobbar vi vidare med förberedelser för lansering av tjänsterna för NSF och Netmore. Vi gör även anpassning av tjänsterna för Plus och Premium Mobile för att stödja den växande kategorin av kunder med eSIM i deras nät.

Med slutförandet av den nyemission som genomförts under sommaren kan vi nu se fram emot en intensiv period med kunddiskussioner och samarbeten även för de nya produktområdena. Det är med stor entusiasm vi ger oss in i internetbranschen. Med ca 25 miljoner webshoppar som potentiella kunder kommer vi fokusera på att hitta rätt strategi och partners för att kunna adressera de olika eko-system som finns. 

Erik Nilsson

VD, OptiMobile AB (publ)

Principer för delårsrapportens upprättande 

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern. 

Finansiell kalender 

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: 

 • Bokslutskommuniké 2021                                                              2022-02-22 
 • Delårsrapport januari - mars 2022                                                 2022-05-23
 • Halvårsrapport januari - juni 2022                                                 2022-08-23
 • Delårsrapport januari - september 2022                                       2022-11-22

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.  

Avlämnande av delårsrapport 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning. 

Stockholm, den 22 november 2021

OptiMobile AB (publ)

Styrelsen och VD

Informationen är sådan som OptiMobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november kl 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se

Författare Cision