Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Opus Group: Kommuniké från årsstämma 2020

Den 13 maj 2020 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org.nr
556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

· Beslutades fastställa resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

· Beslutades om att disponibla vinstmedel ska föras över i ny
räkning.

· Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

· Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om arvode till
styrelsen oförändrat utgår med 500 000 kr till styrelseordförande och
med 230 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda
inom koncernen. Vidare beslutades att ersättning till
revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 90 000 kr till utskottets
ordförande och 65 000 kr till utskottets övriga ledamöter. I tillägg
till ovan, och rese och logiersättning, ska ledamöter bosatta utanför
Norden ersättas för fysiskt deltagande vid styrelsemöten i Sverige
med 5 000 kr per möte. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning

· Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av
styrelse enligt följande:

o François Dekker (omval) - styrelseordförande
o Oliver Haarmann (omval)
o Jonathan Laloum (omval)
o Lothar Geilen (omval)
o Katarina Bonde (omval)
o Friedrich Hecker (omval)

· Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja KPMG
AB som revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor.

· Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
principer för utseende av valberedningens ledamöter jämte instruktion
för valberedningen.

· Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

· Beslutades ändra bolagsordningen, varigenom bland annat nytt
aktieslag, serie C, införs och i syfte att reflektera vissa
regulatoriska ändringar.

· Beslutades bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv
respektive överlåtelse av högst en tiondel av bolagets egna aktier i
enlighet med styrelsens förslag.

· Beslutades bemyndiga styrelsen att vid ett flera tillfällen och
med eller utan aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 procent
av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för
emissionsbeslutet, i enlighet med styrelsens förslag.

· Beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram
(C-aktieprogram 2020) att erbjudas till ledande befattningshavare och
vissa nyckelpersoner inom koncernen genom riktad emission av högst 10
000 teckningsoptioner och/eller C-aktier. 3 000 av C-aktierna kommer
inte att emitteras när C-aktieprogram 2020 implementeras, istället
emitteras teckningsoptioner representerande dessa C-aktier till ett
koncernbolag, vilka vid ett senare tillfälle ska överlåtas till vissa
ledande befattningshavare som idag är anställda av koncernen
och/eller som i framtiden anställs av koncernen och som, genom dessa
teckningsoptioner, ges rätt att teckna C-aktier.

Vid årsstämman var ca 90,7 procent av aktierna och rösterna i Opus
Group representerade.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Opus Groups
hemsida, www.opus.global, inom två veckor där även övrigt material
från årsstämman finns tillgängligt.

Göteborg, 13 maj 2020
Styrelsen
Opus Group AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 20:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se (lothar.geilen@opusinspection.com)

Helene Carlson, Director of Corporate Communications
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag inom marknaderna för
bilprovning och support av avancerade fordon. Bolaget har ett starkt
fokus på innovativ teknik och kundservice inom emissions- och
säkerhetskontroller och inom programmering, skanning och diagnostik
av fordon. Opus hade en omsättning på 2,7 miljarder SEK under 2019,
med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Tillväxten framöver
förväntas till stor del komma från expansionen av vår
bilprovningsverksamhet, inklusive den fortsatta expansionen av
Equipment as a Service, samt från expansionen av vår verksamhet inom
support av avancerade fordon. Opus har ungefär 2 600 medarbetare, med
huvudkontor i Göteborg. Opus har 36 regionala kontor, 26 i USA och de
övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan,
Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna
produktionsanläggningar i Hartford i Connecticut, Ann Arbor i
Michigan, och Tucson i Arizona. Opus aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/kommunike-fran-arsstamma-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/5106/3111133/1247307.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.