Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-23

Opus Group: Opus offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2018/2022 500 MSEK obligation och påkalla...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR
(INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM,
AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH
DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S.
PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR
UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR
FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT
LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Återköpserbjudandet
Opus Group AB (publ) ("Opus" eller "Bolaget") erbjuder innehavare
("Obligationsinnehavare") av Bolagets utestående seniora icke
säkerställda inlösenbara obligationer listade nedan
("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka
Obligationerna mot kontant vederlag till det pris som anges nedan
("Återköpserbjudandet"). Obligationerna kommer att återköpas i
enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett
återköpsdokument daterat 23 mars 2020 ("Återköpsdokumentet").

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Utestående belopp / Minsta
Nominellt belopp / Pris

Maj 2022 Seniora icke säkerställda inlösenbara obligationer /
SE0010625889 / SEK 500,000,000 / SEK 100,000 / 102,20%.[[1]]

Återköpsdokumentet finns under följande länk:
https://www.opus.global/sv/investor-relations/%C3%A5terkoep-och-skriftli...

Återköpserbjudandet löper ut kl. 17:00 CET den 31 mars 2020 om det
inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut
av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att betalas i
samband med slutförande av det Skriftliga Förfarandet (enligt
definition nedan) och med nuvarande förhoppning att betalas under
april 2020.

Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av att Bolaget erhåller
den Nya Finansieringen liksom att Förfrågan i det Skriftliga
Förfarandet (samtliga begrepp enligt beskrivning nedan) godkänns av
Obligationsinnehavarna senast kl. 17:00 CET den 31 mars 2020.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Swedbank AB (publ) ("Swedbank") att
agera Tender Agent för Återköps-erbjudandet.

Skriftligt Förfarande
I samband med Återköpserbjudandet offentliggör Bolaget att det
påkallar skriftligt förfarande, för vilka kallelser kommer att
distribueras av Nordic Trustee and Agency AB (publ) idag (det
"Skriftliga Förfarandet"), i enlighet med villkoren för
Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Syftet med det Skriftliga
Förfarandet är att Obligations-innehavarna ska rösta om ändring av
Obligationsvillkoren enligt följande: (i) tillägg för en köpoption
för Bolaget vid inträffandet av ett så kallat "substantial repurchase
event" (Sv. väsentlig återköpssituation) där Bolaget har återköpt 50
procent eller mer av det totala beloppet av emitterade Obligationer,
(ii) tillägg till definitionen av "Bank Loan" (Sv. bankfinansiering)
enligt Obligationsvillkoren avseende, och i syfte att möjliggöra,
upptagande av lån under ett nytt finansieringsavtal i samband med att
likvid erläggs för Återköpserbjudandet (den "Nya Finansieringen") och
(iii) ge Bolaget möjlighet att cancellera återköpta eller inlösta
Obligationer vid en inlösen av Obligationerna i sin helhet (gemensamt
benämnt "Förfrågan"). Den föreslagna Förfrågan beskrivs närmare i
meddelandet om det Skriftliga Förfarandet (eng. Notice of Written
Procedure) vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida
https://www.opus.global/sv/investor-relations/%C3%A5terkoep-och-skriftli...
(https://www.opus.global/sv/investor-relations/%C3%A5terkoep-och-skriftli....).

Övrigt
Återköpserbjudandet och Förfrågan har samband med att Ograi BidCo AB,
till följd av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i
Opus, kontrollerar en majoritet av aktierna i Opus, enligt
pressmeddelande som offentliggjorts i januari 2020 ("Change of
Control-händelse"). En följd av Change of Control-händelsen är att
Obligationsinnehavare har rätt att begära förtida inlösen av
Obligationerna (s.k. "put option" enligt Obligationsvillkoren)
("Change of Control-processen"). Change of Control-processen
initierades av Bolaget den 22 januari 2020. Läs mer på:
https://www.opus.global/sv/investor-relations/%C3%A5terkoep-av-20182022-....
Obligationsinnehavare som redan har accepterat förtida inlösen av
sina Obligationer i Change of Control-processen kommer automatiskt
att inkluderas och delta i Återköpserbjudandet till priset i
Återköpserbjudandet. Obligationsinnehavare som deltar i Change of
Control-processen och Återköpserbjudandet uppmuntras att rösta i det
Skriftliga Förfarandet.

Vid acceptans av Återköpserbjudandet och röstning i det Skriftliga
Förfarandet ska Obligationsinnehavarna agera i enlighet med villkoren
som anges i Återköpsdokumentet respektive kallelsen till det
Skriftliga Förfarandet. Dessa dokument innehåller även ytterligare
information om Återköpserbjudandet och det Skriftliga Förfarandet.

Göteborg den 23 mars 2020
Opus Group AB (publ)

[1] 102,20% motsvarar nuvärdespriset ifall Obligationerna i) återköps
på första möjliga återköpsdagen samt ii) att likvid betalas den 28
april 2020.

Bilagor (engelska):
Återköpsdokumentet
Meddelande om Skriftligt Förfarande, ISIN SE0010625889

Tender Agent:
Swedbank AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 700 90 22
Email: syndicate@swedbank.se

Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för
offentliggörande den 23 mars 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade
en omsättning på cirka 2,7 miljarder SEK under 2019 med ett stabilt
rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig
omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och
förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en
EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på
de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen
av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus
har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 36
regionala kontor, varav 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina,
Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann
Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/opus-offentliggor-ett-frivilligt...
https://mb.cision.com/Main/5106/3066390/1216275.pdf
https://mb.cision.com/Public/5106/3066390/82990544a8406aac.pdf
https://mb.cision.com/Public/5106/3066390/9c813cfe99119d81.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.