Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-25

Orezone: Kommuniké från årsstämma i Orezone AB (publ)

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 25 juni 2019 hållit årsstämma
i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i
bolaget enligt framlagd årsredovisning samt att disponera ansamlade
vinstmedel i ny räkning. Föregående års styrelseledamöter samt
verkställande direktörer beviljades även ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Styrelse och arvoden

Stämman beslutade att omvälja Claes Lindqvist, Jan-Olof Arnbom och
Martin Boldt-Christmas samt att nyvälja Roberto Garcia till
styrelseledamöter i bolaget och att omvälja Stein Karlsen vid Baker
Tilly i Malmö till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och
med 70 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till
bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets
verkställande direktör

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för bolagets
verkställande direktör, inklusive en riktad emission av högst 600 000
teckningsoptioner serie 2019/2022 till den verkställande direktören.
Syftet med incitamentsprogrammet är att erbjuda den verkställande
direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie
vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets
verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och
samhörighetskänslan med bolaget.

Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt senast den 25 juni
2019. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny
aktie i bolaget under perioden från och med den 26 juni 2022 till och
med den 26 september 2022 till en teckningskurs om 10,34 kronor per
aktie, vilket motsvarar 140 procent av den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under
perioden från och med den 23 maj 2019 till och med den 24 juni 2019.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2019/2022 kommer
bolagets aktiekapital öka med 600 000 kronor.

Kostnaderna förenade med incitamentsprogrammet uppskattas endast att
bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av
incitamentsprogrammet, samt eventuellt kostnader för återköp av
teckningsoptioner om den verkställande direktörens anställning upphör
före den 26 juni 2022 då samtliga teckningsoptioner intjänats.

Beslut om ändring av bolagets firma

Stämman beslutade att genom ändring av bolagets bolagsordning ändra
bolagets firma till Eurobattery Minerals AB eller, om nödvändigt för
att kunna registrera firman hos Bolagsverket, annan firma som
återspeglar inriktningen av bolagets verksamhet mot batterimineraler.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant
betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller
med annat villkor. Emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra
en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 10 procent av
antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första
utnyttjande av bemyndigandet.

Övrigt

Stämman beslutade i enlighet med samtliga för stämman framlagda
förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten
hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga
på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Årsredovisningen för år 2018 kan rekvireras från bolaget. Den finns
även tillgänglig på www.orezone.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver
målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att
förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på
dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma
gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av
fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment
Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är
Orezones Mentor.

__________________

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/orezone/r/kommunike-fran-arsstamma-i-orezone-...
https://mb.cision.com/Main/12124/2849342/1068363.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.